Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Forskningsområde
Det är känt att cirkadiska rytmer (endogena biologiska processer i kroppen som återkommer med en periodicitet på 24 h) är viktiga för koordinering av en mängd olika fysiologiska processer och spelar roll för vårt ätande, aptitreglering, digestion och metabolism. Matens innehåll av olika näringsämnen, måltidsmönster, ljusexponering och fysisk aktivitet påverkar cirkadiska rytmer. Forskningen kopplat till hur matvanor och måltidsmönster hänger ihop med och hälsa kallas för krononutrition. För hälsan är det därför inte bara viktigt att äta varierat och näringsriktigt, utan tidpunkten för ätandet, hur ofta och hur regelbundet vi äter, samt hur energin fördelas under dagen spelar också in. Syftet med detta doktorandprojekt är att kartlägga måltidsmönster och tidpunkt på dygnet för intag av energi, näringsämnen och livsmedelskonsumtion i olika befolkningsgrupper genom att använda data från nationella och representativa befolkningsgrupper. Projektet syftar även till att studera hur måltidsmönster förhåller sig till riskmarkörer för kroniskt metabola sjukdomar. Projektet är ett samarbete med Livsmedelsverket.

Anställningen
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med intresse för större datamängder och kvantitativ forskning med en nutritionsepidemiologisk inriktning. Den sökande behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan ska dessutom innehålla en litteraturöversikt där den sökande sammanfattar relevanta vetenskapliga studier som handlar om ämnet måltidsmönster/krononutrition (högst 4 sidor, på engelska).


Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf  

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap §7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Afsaneh Koochek, e-post afsaneh.koochek@ikv.uu.se , tel. 018-471 23 13. Upplysningar om projektet lämnas av universitetslektor Eva Warensjö Lemming, e-post eva.warensjo.lemming@ikv.uu.se och upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Paulina Nowicka,  e-post paulina.nowicka@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 Mars 2023 , UFV-PA 2023/488

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/488
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-07
Sista ansökningsdag 2023-03-15

Tillbaka till lediga jobb