Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

De Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandplats gemensamt. Doktoranden kommer att ha sin anställning vid Företagsekonomiska institutionen och där knytas till verksamheten i ämnet handelsrätt. Doktoranden kommer emellertid att antas till forskarutbildning vid Juridiska institutionen och studierna ska avse en juris doktorsexamen. Doktoranden kommer att ingå i den vetenskapliga miljön vid såväl Företagsekonomiska som vid Juridiska institutionen och kommer att ha handledare från båda institutionerna.

Verksamheten i handelsrätt är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i undervisning och forskning. Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Handelsrätten vid Uppsala universitet har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet. Inom handelsrätten arbetar man ofta tvär- eller mångvetenskapligt med kopplingar till samhällsvetenskapliga discipliner såsom företagsekonomi och sociologi. Med utgångspunkt i det handelsrättsliga perspektivet kommer den antagna doktoranden att genomgå forskarutbildning i något av Juridiska fakultetens 15 forskarutbildningsämnen (allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privat- och processrätt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt).

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring som avser utbildning av studenter samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7, i universitetets regler och riktlinjer samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig.

Vid Juridiska institutionen ska den sökande för att vara behörig antingen:

 1. inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
 2. inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

Bedömningsgrunder
Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Skrivet vetenskapligt material med annan än rättsvetenskaplig inriktning är också meriterande i den mån det är relevant för projektet. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan institutionens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
 • CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
 • Projektbeskrivning med tidsplan på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska innehålla överväganden med avseende på projektets mång- eller tvärvetenskapliga inriktning, d v s en redogörelse för varför, och hur, samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga angreppssätt (teorier, metoder el dyl.) ska kombineras till en vetenskaplig helhet. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).
 • Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m m)
 • Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare)
 • Ansökan om antagning till forskarutbildning inges på särskild blankett: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer, samt referenstagning, komma att genomföras.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Magnus Strand, e-post: magnus.strand@fek.uu.se, tel: 018-471 12 42.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av: Forskningsstudierektor docent Martin Berglund, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2022/4597.

Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Juridiska institutionen har för närvarande även en utlysning av minst tre doktorandplatser (UFV-PA 2022/4605).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4597
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-09
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb