Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen är baserad på Ångströmlaboratoriet och bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid tio forskningsavdelningar varav Fysikens didaktik vid Uppsala universitet (UU-PER, Physics Education Research at Uppsala University) är en. Institutionens breda forskning inom fysik avspeglar sig också i både kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

De goda arbetsvillkoren i Sverige, inklusive heltäckande sociala förmåner (t.ex. generös familjepolitik som ger tillgång till mycket förmånlig hälso- och sjukvård, barnomsorg och skolutbildning) sammanfattas på https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/advantages/. Specifika förmåner för anställda vid Uppsala universitet beskrivs på
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/

Inom forskningsprogrammet UU-PER bedrivs pedagogiska och didaktiska forskningsprojekt som syftar till en förstärkt undervisning och ett förbättrat lärande av fysik och astronomi på universitets- och högskolenivå. Utöver och i anslutning till denna aktivitet bidrar även UU-PER till institutionens undervisning i fysik samt i didaktik för fysiklärare. Forskningsprogrammet söker nu en professor som har förmåga att ta på sig huvudansvaret för dess forskning, utbildning och administration.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Forskningen förväntas utföras inom huvudfåran av fysikens didaktik (PER); att studera, analysera och beskriva förhållanden inom utbildning i fysik. Därmed förväntas den innefatta teoretiska och praktiska inslag som också är värdefulla som stöd till och utveckling av institutionens undervisning och studenters lärande. Denna aktivitet kräver att fysikkurser på universitetsnivå är centrala i arbetet, men även andra områden inom PER-relaterad forskning, som exempelvis ämneslärarutbildning i fysik, värderas högt.

Beskrivningar av aktuella forskningsprojekt finns här: https://www.physics.uu.se/research/physics-education-research/ongoingresearch/

Arbetsuppgifter

 • Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

 • Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Kursansvar inbegriper fysikens olika områden, kurslaboratorier, metodologi inom fysikens didaktik (PER), samt utbildning av fysiklärare. Forskning inom den anställdes fysikdidaktiska specialiseringsfält, samt planering, ledning, och genomförande av forskningsprojekt. 

 • Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Anställningen innefattar administrativa uppdrag och ledningsuppdrag på program- eller institutionsnivå. 

 • Samarbeten inom både institutionen och universitetet i stort. Vara till stöd i pedagogisk utveckling på institutionen och inom universitetet. Kurser som ges inom lärarprogrammet undervisas vanligtvis på svenska, men många kurser på andra program, liksom doktorandkurser och fakultetens aktiviteter inom lärarutveckling, kan ges på engelska. Stöd ges till nyanställda som behöver lära sig svenska.

 

Behörighetskrav

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. 

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom fysikens didaktik (PER) på universitets- och högskolenivå. Kompetens och erfarenhet inom användning av kvalitativa och kvantitativa metoder (det krävs expertis inom den ena typen och viss erfarenhet inom den andra) anses vara av avgörande betydelse för förmågan att ta den ledande rollen inom UU-PER.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i fysik på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning, fysiklärarutbildning, metodkurser inom PER, samt handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

 Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är fysiklärarutbildning samt allmänna utbildningsinitiativ inom fysik och astronomi.  Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

 

Uppsala universitetets anställningsordning

 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

 

Instruktioner för ansökan om anställning

 

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gabriella Andersson, gabriella.andersson@physics.uu.se  eller biträdande universitetslektor Bor Gregorcic, bor.gregorcic@physics.uu.se.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/3734.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3734
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-30
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb