Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är övrigt verksamma via till exempel Akademiska sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Beskrivning av ämnesområdet
Experimentell klinisk kemi handlar om att studera biologiska faktorer och utveckla analytiska, laborativa och bioinformatiska metoder som kan påverka människors hälsa och välbefinnande med en tydlig koppling till hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Undervisningen bedrivs av Institutionen för medicinska vetenskaper inom bland annat läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet och masterprogrammet för biomedicinska analytiker. Undervisning sker även inom fristående kurser inom hälsa, miljö och avancerad dataanalys (bioinformatik). Undervisningen sker inom masspektrometri definierat som metodutveckling, avancerad dataanalys, validering och implementering med en tydlig klinisk koppling och relevans för institutionens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning, och administration. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utveckla och leda forskningsverksamheten samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. Forskningen ska bedrivas med framåtsträvande och relevanta metoder med syfte att svara på frågor av nydanande karaktär. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Undervisning inom klinisk kemi, masspektrometri, bioinformatik och hälsoaspekter kopplade till miljön, på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt inom ramen för biomedicinska analytikerprogrammet och masterprogrammet för biomedicinska analytiker samt fristående kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (4 kap 4 § HF) Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att läggas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och därefter pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskilt vikt att läggas vid följande: erhållna forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens under den senaste tre-årsperioden, erfarenhet av postdoktorsvistelse, erfarenhet av handledning på forskarnivå samt erfarenhet av forskningsledning. Vidare kommer vid bedömningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet särskild vikt att läggas vid meriter inom experimentell klinisk kemi, särskilt mätmetoder och tekniker, analysmetoder, beräkningsmetoder och avancerad dataanalys, s k bioinformatik inom masspektrometri med tydlig klinisk koppling och relevans för institutionens verksamhet. Bedömning görs utifrån den kliniska kopplingen, och den sökandes dokumenterade erfarenhet av utveckling av nya metoder till nytta inom hälso- och sjukvården. Erfarenheter av arbete inom ackrediterad laboratorieverksamhet är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse (20 § AO) Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (§ 22 AO). Se även 8 § RB.

Administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Enligt 28 § AO visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även 9 § RB

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten (4 § AO).

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid bedömningsprocessen kan internationella sakkunniga komma att anlitas, varvid ansökningshandlingar på svenska kommer att behöva skickas för översättning.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt professor Eva Lindberg, e-post: eva.lindberg@medsci.uu.se, Telefon: 018-6173814.

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2022, UFV-PA 2022/3234.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3234
Publicerat 2022-11-30
Sista ansökningsdag 2022-12-21

Tillbaka till lediga jobb