Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap (Cfg) inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag och är ett Centre for Gender Excellence. Cfg är organisatoriskt placerat inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar olika perspektiv på kön och genus, samt hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. På Cfg finns ett tretttiotal forskare med bakgrund inom ett tjugotal discipliner. Här finns också utbildning på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildning. Läs mer om Cfgs forskning här: www.gender.uu.se/forskning. Cfg söker nu en Biträdande universitetslektor som vill bidra till fortsatt utveckling av verksamheten inom forskning, utbildning och samverkan.

Anställningsperiod

Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Undervisningsdelen utgör 50% av tjänsten. Till undervisning räknas också kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisningen kommer att omfatta såväl introducerande kursmoment (inom grundutbildningen) som specialiserade moment (framför allt på avancerad nivå). I anställningen ingår forskning i samma omfattning, det vill säga 50%. Forskningen följer den sökandes forskningsplan. I forskning ingår även seminarier och forsningsadministration, t ex arbete i forskargrupper och medverkan i medelsansökningar. Den som får tjänsten ska delta i utvecklingen av utbildningen i genusvetenskap med fokus på genusvetenskap generellt, samt inom något/några av områdena intersektionalitet, postkoloniala studier, dekoloniala perspektiv, migration. Tjänsten kan komma att innefatta administrativa uppdrag, inklusive ledningsuppdrag på institutionsnivå. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens. För denna tjänst kommer den ifråga som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, eller genom doktorsexamen i annat ämne erhållit motsvarande kvalifikationer. Ett krav är att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckors heltidsstudier eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

Dessutom gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dokumenterat god samarbetsförmåga är ett krav. Mycket god förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig kompetens inom genus och något/några av områdena intersektionalitet, postkoloniala studier, dekoloniala perspektiv och migration. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom för utlysningen relevanta forskningsfält, kommer att tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet visas bland annat genom att artiklar och/eller monografier publicerats som bidragit till ämnets utveckling. Vidare kommer förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att beaktas. Vetenskaplig skicklighet demonstreras också genom den forskningsplan som ingår i ansökan. Forskningsplanen ska anknyta till befintlig forskning vid Centrum för genusvetenskap, men också utgöra ett nytt bidrag till verksamheten.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Kunskaper och erfarenheter av undervisning om genus och områdena intersektionalitet, postkoloniala studier, dekoloniala perspektiv, migration, samt av undervisning om forskningsmetoder kommer att tillmätas vikt.

Särskild vikt kommer att fästas vid en sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Övrig skicklighet

Administrativ skicklighet: Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas även övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet i form av interaktion både inomvetenskapligt, tvär- och mångvetenskapligt, och med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas bland annat genom förmåga att bedriva forskningssamarbeten och god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet genom exempelvis populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Allmänt

Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha tillräckliga förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vad gäller undervisning och forskning inom genusvetenskap, samt utvecklingen av Centrum för genusvetenskaps verksamhet i dess helhet.

Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redogörelse för planerad forskning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 5)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2020/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Wahlström Henriksson, föreståndare. E-post: helena.henriksson@gender.uu.se, tel: 018-471 7298

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti 2023 eller snarast möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2022, UFV-PA 2022/1893.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enl. ök.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1905
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-05-20
Sista ansökningsdag 2022-08-17

Tillbaka till lediga jobb