Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi är en stark internationell forskningsmiljö. Institutionen har drygt 110 anställda, varav cirka 30 är doktorander, 10 postdoktorer och 40 forskare, lärare och professorer. Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom cellbiologi, fysiologi, immunologi, farmakologi, neurobiologi och tumörbiologi och relaterad teknologiutveckling. Avancerad mikroskopiavbildning av celler och vävnader, elektrofysiologi, avancerade sjukdomsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, 3D-bioprinting och additiv tillverkning för livsvetenskapliga tillämpningar såsom mikrofluidik är exempel på metoder som finns tillgängliga vid institutionen.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Nya teknologier för additiv tillverkning förändrar världen och möjliggör inom livsvetenskaperna innovativ forskning och utveckling, såsom tillverkning av nya typer av högkvalitativa forskningsverktyg, avancerade cellkulturmodeller, diagnostiskmetoder, läkemedelsformuleringar, implantat och på sikt vävnader för transplantation. Additiv tillverkning för livsvetenskapliga tillämpningar är ett snabbt växande forskningsfält med enorm potential att accelerera grundforskning, läkemedelsutveckling, diagnostik och tillverkning av patientspecifika implantat. Additiv tillverkning möjliggör även konstruktion av avancerade tredimensionella cellmodeller för in vitro-studier för grundforskning och läkemedelsutveckling, och karakterisering av biokompatibilitet hos nya material och implantat.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och administration. I undervisning ingår kursansvar och kursadministration samt undervisning och handledning, i första hand av studenter på avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av postdoktorer kan också ingå. Typiska undervisningsämnen kan vara additiv tillverkning, bioprintning och bioteknik för livsvetenskapliga tillämpningar. I arbetsuppgifterna ingår att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som är relevant för arbetet vid universitetet. Arbetsuppgifterna kan innefatta ett visst budgetansvar samt projektledning. I arbetsuppgifterna kan även ingå uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt i första hand att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter inom bioprintning och additiv tillverkning för tillämpningar inom livsvetenskaperna, som till exempel analyssystem som tillverkats med hjälp av additiv tillverkning för studier av celler eller biomolekyler.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Enligt 38 § AO ska den vetenskapliga skickligheten ha god kvalitet och ge goda förutsättningar för en akademisk karriär inom det ämnesområde som är relevant för anställningen. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till pedagogisk samverkan och interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB.

Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se AO 39 §.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet samt förmåga till samverkan med det omgivande samhället är viktiga för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 13 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad ledningsskicklighet. Se 30 § AO. Se även 13 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 14 § RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Vid bedömningen av sökande kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar på svenska komma att behöva skickas till en av universitetet upphandlad kvalificerad översättare.

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer - Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare

Typ av anställning: Tillfällig heltidsanställning i sex år.

Lön: Individuellt förhandlad lön.

Startdatum: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Antal positioner: 1.

Omfattning: 100%.

För ytterligare information om anställningen vänligen kontakta: Prefekt, docent Johan Kreuger johan.kreuger@mcb.uu.se.

Skicka in din ansökan senast den 31 oktober 2022. UFV-PA 2022/1863.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1863
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2022-06-06
Sista ansökningsdag 2022-10-31

Tillbaka till lediga jobb