Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet har en lång och framgångsrik tradition av materialforskning för energitillämpningar. Laboratoriet rymmer en miljö i världsklass för utveckling av nya optiska, opto-elektroniska och magnetiska material med starka noder i materialsyntes, tunnfilmssyntes, nano- och mikrotillverkning, komponent- och sensorfysik, jonstrålebaserad materialanalys och modifiering av material, fast-fas spektroskopiska tekniker, röntgen- och neutronspridning samt materialteori. Forskningen har etablerat Uppsala universitet som världsledande inom magnetism, kromogena material, tunnfilmssolceller, jonstrålemodifierade material, spektroskopiska tekniker, diamantoptik och med många spin-offs. Vidare finns avancerade materialkarakteriseringsmetoder baserade på banbrytande instrumentering vid MAX-IV, ESS och andra storskaliga anläggningar. Toppmoderna hjälpmedel för in-situ och operando analys finns utvecklade eller håller på att utvecklas, hjälpmedel som är nödvändiga för att förstå hur materialegenskaperna förändras när materialet används i energirelaterade tillämpningar, vilket ger en stark och kreativ miljö för frontlinjeforskning om nya magnetiska och optiska material. Läs mer om de inblandade institutionerna här: https://kemi.uu.se/angstrom/ https://www.physics.uu.se/, https://www.materialvetenskap.uu.se/

Denna anställning har möjliggjorts av det nya forskningsprogrammet ”Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability” (WISE, 2022-2033) som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Målet för WISE är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom forskning på nya material och tillverkningsprocesser som bidrar till en hållbar utveckling. Detta omfattar nästa generations miljövänliga material, material för hållbara energisystem och för att motverka miljöförorening och utsläpp av skadliga kemikalier. Den som anställs som “WISE fellow” (denna tjänst) erhåller ett anställningspaket som inkluderar två doktorander och två postdoktorer. Läs mer om WISE på https://www.wise-materials.org/

Beskrivning av anställningens ämnesområde: 
För denna tjänst söker vi en kandidat inom ett av två huvudforskningsområden: Magnetiska material för hållbara energitillämpningar, eller Modern materialoptik för hållbar energi. Hemvist för tjänsten i Magnetiska material kommer att vara Institutionen för kemi-Ångström eller Institutionen för materialvetenskap, medan hemvist för tjänsten i Modern materialoptik kommer att vara Institutionen för fysik och astronomi eller Institutionen för materialvetenskap. Kandidater ska i ansökan ange ett av de två forskningsområdena och den föredragna institutionen. 

Magnetiska material
Ämnesområdet är magnetiska material för ett hållbart samhälle. Magnetisk materialteknik är efter halvledarteknik den näst största industrigrenen i världen. Med ökande industrialisering av framväxande ekonomier och unga industriländer kommer behovet av magnetiska material stadigt öka under de kommande decennierna, samtidigt som naturresurserna förblir begränsade. 
Stora mängder permanentmagneter används i elfordon och vindkraftverk. De mest kraftfulla permanentmagneterna är baserade på sällsynta jordartsmetaller. Exportkvoter för sällsynta jordartsmetaller införda av producerande länder har dock resulterat i brist på och en dramatisk prishöjning av dessa strategiska material. 
Kyl- och luftkonditioneringssystem är stora konsumenter av elektrisk energi. Nya kyl- och luftkonditioneringssystem baserade på den magnetokaloriska effekten har potential att bli betydligt mer energieffektiva och miljövänliga jämfört med nuvarande gaskompressions-/expansionsbaserade system. Det är därför viktigt att identifiera nya permanentmagneter och magnetokaloriska material som uppfyller kraven för en energieffektiv teknik. 
Dessutom genererar dagens samhälle enorma mängder digitala data som kanaliseras med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och lagras i datacenter, vilket kräver enorma mängder energi. Med ett ständigt ökande behov av datalagring förväntas IKT-sektorn inom en snar framtid bli en av de största energikonsumenterna i världen. Det finns därför ett behov av att minska energiförbrukningen genom att utveckla nya digitala logiska komponenter som kan komplettera eller ersätta den CMOS-baserade teknologin. En av de starkaste kandidaterna för att tillhandahålla digitala kretsar med ultra-låg effektförbrukning är spinnbaserade logiska kretsar.

Med denna rekrytering vill vi förstärka forskningen vid Uppsala universitet om moderna magnetiska material för hållbara energitillämpningar. Rekryteringen kommer att ha ett starkt fotfäste inom nya permanentmagneter bestående av rikligt förekommande grundämnen och material med stor magnetokalorisk effekt, eller magnetiska tunnfilmsheterostrukturer med stor potential för spinnbaserad logik. Med denna rekrytering kommer vi att förnya och förstärka forskningsmiljön för moderna magnetiska material vid Uppsala universitet. Stora genombrott inom området kommer att kräva ”data mining” för nya magnetiska material, innovativa syntestekniker, toppmoderna experimentella tekniker för spinnexcitationer, ultrasnabba magnetiseringsprocesser, element-specifik magnetism, etc., kombinerat med mer traditionella experimentella tekniker för att påvisa funktionalitet.

Modern materialoptik
Optiska egenskaper hos material är centrala för framtidens hållbara energitekniker, och är hörnstenar för användning av solenergi. Skräddarsydda optiska och opto-elektriska material finns i solceller, fönster, displayer, detektorer, ljuskällor, komponenter för värmestyrning, och även i kommunikationstillämpningar och IoT. För att nå nya framsteg och för att effektivt kunna utnyttja, kontrollera eller omvandla ljus till användbara energiformer, behövs grundläggande förståelse av interaktionen mellan ljus och material. Det är idag möjligt att tillverka ett brett spektrum av materialstrukturer med egenskaper som kontrolleras av storlek och exakt sammansättning, och analytiska metoder utvecklas för att studera processer på atomnivå i dessa strukturer. Det finns dock ett behov av att utöka vår fundamentala förståelse om hur interaktionerna mellan ljus och material kan manipuleras, och förståelse för egenskaperna hos exciterade tillstånd för dessa nya material för kontroll och styrning av optiska egenskaper hos material för nästa generation teknologier för hållbar kontroll av energiflöden och energiomvandling. 

Med denna rekrytering vill vi etablera en sammanhållen forskningsmiljö med det specifika syftet att studera ljus-materiaväxelverkan från ett modernt perspektiv, som driver utvecklingen av teoretisk och experimentell forskning på optiska egenskaper hos material. Den föreslagna rekryteringen i modern materialoptik vid Uppsala universitet är ny, med stark koppling till grundläggande aspekter av ljus-materiaväxelverkan. Vi vill förstärka vår internationellt ledande forskning om solenergimaterial och expandera mot nya lovande områden inom materialoptik för energitillämpningar. Viktiga optiska funktioner för effektiva rena energitekniker inkluderar ljusspridning från nanomaterial, metamaterial, fält-förstärkt optisk pumpning av kromogena och plasmoniska nanomaterial, nanostrukturerade material för solenergiomvandling, elektron- och vibrations-exciterade tillståndsegenskaper för laddningsöverföring och värmeutbyte, samt excitonkoppling.

Arbetsuppgifter:  

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Arbetsuppgifterna inom undervisning kommer anpassas till kandidatens bakgrund och sökt inriktning.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
   
 • Utveckla forskning inom området. Anställningen som WISE Fellow inkluderar planering och koordinering av aktiviteter inom WISE, och att utveckla nya aktiviteter i samarbete med forskningsmiljön på Ångströmlaboratoriet.

Behörighetskrav: 

 • Doktorsexamen i materialvetenskap eller fysik, eller motsvarande, för inriktningen modern materialoptik. Doktorsexamen i materialvetenskap, fysik, materialkemi eller motsvarande för inriktningen magnetiska material.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. 

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom antingen magnetiska material eller materialoptik enligt beskrivningarna av anställningens ämnesområden. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom materialvetenskap, materialkemi och fysik, beroende på vald inriktning; magnetiska material eller modern materialoptik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Charlotte Platzer Björkman, charlotte.platzer@angstrom.uu.se, +46-18-4713120.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Anställningens omfattning: 100 %

Ort: Uppsala 

Tillträde: 2023-02-01 eller efter överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2022, UFV-PA 2022/1514.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1514
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-05-16
Sista ansökningsdag 2022-09-19
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb