Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser på jurist­programmet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Utbildning bedrivs dels på grund- och avancerad nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl.a. ekonomprogrammet.

Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen behov av förstärkt bemanning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, handledning, examination och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på arbetsrätt. Utöver undervisning inom arbetsrätt ingår även undervisning inom översiktskurser med annan inriktning. 

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och erfarenhet av att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. 

Institutionen strävar efter att rekrytera disputerade medarbetare med en forsknings­inriktning som möjliggör utveckling av samhällsvetenskapliga rättsstudier, dvs. forskning som drar fördel av närheten mellan den handelsrättsliga och den övriga forskningsverksamheten inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sökandes förmåga till sådan tvärvetenskaplig forskning och forskningssamarbete är meriterande. Sökande förväntas därför särskilt redovisa sina ev. erfarenheter av tvärvetenskapligt arbete samt på vilka sätt de, vid en eventuell anställning, vill tillvarata de möjligheter som följer av handelsrättens institutionella placering vid Företagsekonomiska institutionen och inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vidare är dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag meriterande.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, inklusive visad förmåga att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten liksom mycket god förmåga att interagera med studenter i olika situationer, såsom i salsundervisning likväl som i enskild handledning och i löpande kontakter.

Tilldelning av pedagogiska utmärkelser är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhets­planering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Erfarenhet av praktiskt arbete såsom exempelvis handläggning av ärenden i domstol eller myndighet inom rättsområdet är meriterande.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

För ytterligare information:

Uppsala universitets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitets anställningsordning

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta: 

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.  
 • Redovisning av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
 • Lista med referenspersoner (minst 2)

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1297.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning 100 %. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm, tel 018- 471 1359, e-post ann-christine.hjelm@fek.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 27 juni 2022, UFV-PA 2022/1297.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1297
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-05-17
Sista ansökningsdag 2022-06-27
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb