Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Rysslands- och Eurasienstudier har funnits vid Uppsala universitet i snart femtio år. Vår forskning är inriktad på processer av social, politisk och ekonomisk omvandling i Ryssland och det postsovjetiska området. Men vi intresserar oss också för mer specifika frågor som demokratisering och statsbyggnad, internationellt och regionalt samarbete, EU och Natos östutvidgning, nation och imperium, transnationella minoriteter, historiskt minne, identitetskonstruktion, genus och etnicitet från en historisk, kulturell, politisk och socialt perspektiv. Vår forskning är mångvetenskaplig och spänner över flera discipliner, såsom statsvetenskap, ekonomi, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, kulturgeografi, media och kommunikation, sociologi, antropologi, historia och litteratur.

Vid IRES finns också redaktionerna för Journal of Baltic Studies och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies. Institutet har också ett gästforskarprogram som ger möjlighet att tillbringa längre eller kortare tid vid institutet. Genom åren har över 80 gästforskare från hela världen forskat vid institutet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och särskilt forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom fältet Rysslands- och Eurasienstudier. Grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och tala det ryska språket är ett krav.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder: Vetenskaplig skicklighet, ledningsskicklighet och pedagogisk skicklighet

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid följande bedömningsgrunder; vetenskaplig skicklighet, ledningsskicklighet och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.

Vid rangordning av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid i första hand vetenskaplig skicklighet, i andra hand ledningsskicklighet och i tredje hand pedagogisk skicklighet. Den sökande ska kunna uppvisa djup, bredd och omfattning i alla tre bedömningsgrunder.  En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer att ske så att en sökande som bedöms vara betydligt mer kvalificerad vad gäller lednings- och pedagogisk skicklighet än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens djup, bredd och omfattning ska tillmätas betydelse. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvaliteten och omfattningen av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren.

Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och liknande.

Då institutet har ambitionen att ytterligare stärka sin forskning inom Rysslands och Eurasienstudier, med särskilt fokus på det samtida Ryssland och det postsovjetiska området, kommer särskild vikt att läggas på meriter inom något av följande, i en bred definition, forskningsområden:

 • Processer av social, politisk och/eller ekonomisk transformation
 • Politiska regimer och demokratisering

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger. Att framgångsrikt ha genomfört handledning kommer att tillmätas betydelse.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Därutöver ska också tas i beaktande graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visat genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten och ledningsskickligheten. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Som meriterande betraktas förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4932.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Claes Levinsson, tel. 018-471 1696, e-post claes.levinsson@ires.uu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 25 maj 2022, UFV-PA 2021/4932.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4932
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-02-22
Sista ansökningsdag 2022-05-25

Tillbaka till lediga jobb