Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Centrum för hälsoekonomisk forskning är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och samhällsvetenskapliga fakulteten, organisatoriskt och administrativt placerad vid institutionen för medicinska vetenskaper. Dessutom sker samverkan med Lif (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige), myndigheter och sjukvård. Centrum för hälsoekonomisk forskning bedriver oberoende akademisk forskning och utbildning inom ämnesområdet hälsoekonomi.

Institutionen för medicinska vetenskaper är den största institutionen vid medicinska fakulteten med omkring 250 anställda och mer än 900 personer knutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen bedriver utbildning och avancerad forskning inom flera kliniska specialiteter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Beskrivning av ämnesområdet
Inom hälsoekonomi analyseras hälsa och sjukvård med hjälp av ekonomisk teori och empiriska metoder och data. Särskilt fokus ligger på studier av vad som påverkar hälsa, inklusive individers investeringar i hälsa, effekter av olika ersättnings- och prissättningsmodeller, samt konsekvenser av resursbegränsningar inom vården.

Centrum för hälsoekonomisk forskning fokuserar på fyra områden inom hälsoekonomi:

Metoder för utvärdering av medicinska interventioner i klinisk vardag Metodutveckling kring ersättnings- och prissättningsmodeller Jämlik tillgång till vård Konsekvenser av resursbegränsningar inom vården

Arbetsuppgifter
Att delta i ledning och utveckling av Centrum för hälsoekonomisk forskning. Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Medverkan i planering, ledning och utförande av forskningsprojekt (inklusive ansökningar om forskningsmedel). Information om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning och handledning på samtliga nivåer samt forskning, företrädesvis vid institutionen för medicinska vetenskaper och nationalekonomiska institutionen. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av utveckling och tillämpning av empiriska metoder för utvärdering av insatser med hjälp av observationsdata, samt erfarenhet av att analysera hur incitament påverkar individer och företags beteende vad avser investeringar i hälsa och tillgång och utbud av vård. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid undervisningserfarenhet i ämnet hälsoekonomi. Vikt kommer därtill att läggas vid erfarenhet av forsknings- och undervisningssamarbete mellan medicinska, farmaceutiska och samhällsvetenskapliga fakulteter.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse (20 § AO). Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även 4 § RB.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten (4 § AO).

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Enligt 29 § AO visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även 5 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även 5 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även 6 § RB.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Eva Lindberg, Eva.Lindberg@medsci.uu.se, Telefon: 018-611 4061,  018-6173814

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 12 december, UFV-PA 2022/2806 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2806
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-10-20
Sista ansökningsdag 2022-12-12

Tillbaka till lediga jobb