Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Vi välkomnar ansökningar som behandlar didaktiska frågor inom samhällskunskap.

För doktorandtjänsten i didaktik med inriktning mot samhällskunskap ska det empiriska underlaget utgöras av internationella tester såsom ICCS och PISA där till exempel elevers förståelse för frågor om demokrati, makt, ekonomi och sociala frågor mäts. Empirin kan också vara nationella prov i samhällskunskap och de kunskaper som mäts i dessa kunskapstester. Forskningsfrågor av intresse kan till exempel handla om elevers förmåga att tänka kritiskt i olika samhällsfrågor eller deras förmåga att se problem i samhället utifrån olika perspektiv och hur detta mäts och bedöms i olika prov. Empirin kommer att undersökas med både kvantitativa och kvalitativa metoder och det finns utrymme att kombinera undersökningar av prov med till exempel klassrumsstudier av pågående samhällskunskapsundervisning.

Som doktorand kommer du att ingå i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (ASSESS) (https://www.gu.se/forskarskolan-assess). Forskarskolan omfattar redan nio doktorander och nio nya doktorander startar 2022. Doktoranderna knyts till forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan har som syfte att stärka forskningskompetens inom lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet. Det övergripande temat i forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som a) avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper samt c) har med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Om ansökan
Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande), personligt brev, en kort CV med angivande av eventuella publikationer, examensbevis, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor. Avhandlingsplanen ska kopplas till det tema som forskarskolan ASSESS omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_asp_forskarutb_-i-did.-faststalld-april-18.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 februari 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare: professor Jenny Wiksten Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022,UFV-PA 2021/4945.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4945
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-17
Sista ansökningsdag 2022-01-24
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb