Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu. se/broady/sec/pre.htm, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm). Forskarskolan omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Forskarskolans utgångspunkt är att gränsen mellan skola och samhälle har blivit alltmer porös. Via digitala verktyg finns världen ständigt tillgänglig i skolan. Föräldrar ges större insyn i barnens skolgång genom skolplattformar där de kan följa barnens kunskapsutveckling. En ökad profilering av skolor mot sport, kultur och medier gör även att gränsen mellan fritidsaktiviteter och skola luckras upp. I forskarskolan tas därför ett samlat grepp om lärande, skola, fysisk aktivitet och digitala medier. Hur områdena förhåller sig till varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska sammanhang är centrala frågor för forskarskolan. De doktorandprojekt som genomförs inom ramen för forskarskolan kommer att belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning, företrädesvis inom lärarutbildningen, eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta:

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett för studier på forskarnivå (se Ansökningsblankett)
  • Personligt brev CV, meritförteckning med registerutdrag och i förekommande fall gymnasiebetyg som styrker allmän och särskild behörighet till forskarutbildning i utbildningssociologi. Kopia av examensbevis och betyg bifogas.
  • Självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, särskilt examensarbeten (C- och D-uppsatser, magisteruppsats, masteruppsats, och/eller andra vetenskapliga arbeten).
  • En avhandlingsplan på högst 7 sidor som tar upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till barns eller ungas lärande/utbildning och minst ett av forskarskolans andra två teman (barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet).

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på svenska eller engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se https://www.edu.uu.se/utbildning/ forskarutbildning/.

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers rutiner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-03-01. Placeringsort: Uppsala. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se . Forskningsledare professor Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022, UFV-PA 2021/4484.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4484
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-03
Sista ansökningsdag 2022-01-24
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb