Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Didaktik 
Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation.

Forskarskolan “Att göra matematik och naturvetenskap relevant” (RelMaS)
Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan RelMaS som är finansierad av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. En första kohort doktorander antogs till forskarskolan 2021 och vi antar i och med denna utlysning vår andra kohort.

Målet med forskarskolan är att öka forskningskompetensen inom lärarutbildningen avseende matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Det specifika syftet med forskarskolan är att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att göra matematik och naturvetenskapsundervisning relevant.

Temat för RelMaS är matematikens och naturvetenskapernas roll för ungas möjligheter att navigera och transformera samtida miljömässiga och samhälleliga utmaningar. Detta kan inkludera studier av såväl undervisningens innehåll som utförande i relation till hur dessa kan göras meningsfulla för ungas möjligheter att utöva ett aktivt medborgarskap samt bidra till ett breddat deltagande i matematisk och naturvetenskaplig undervisning och utbildning.

Inom RelMaS utlyses totalt nio doktorandplatser, varav två placeras vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Beskrivning av tjänsterna i naturvetenskapsämnenas didaktik: Doktorandprojekten kommer att röra två relaterade områden inom aktuell forskning i naturvetenskapsdidaktik: (1) att göra naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning och skola relevant genom att fokusera innehåll som syftar till ökad handlingskompetens och aktivt medborgarskap, (2) att göra naturvetenskapligt innehåll samt undervisningens utformning relevant för att nå och engagera en mångfald av studenter/elever. I relation till dessa två områden är det för forskningsmiljön särskilt intressant med projekt som fokuserar på hur hållbarhetsteman (inklusive hälsa) kan integreras i naturvetenskapsundervisningen.

Metodologiskt närmar vi oss dessa tematiska dimensioner genom praktiknära forskningsdesigner där skolor och universitet samarbetar med målet att producera resultat som är nära knutna till skolans praktik. Projekten kan vara naturvetenskapsdidaktiska eller ämnesövergripande/interdisciplinärt. För mer information se hemsidan för RelMaS.

För mer information om forskningsmiljöerna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, se hemsidan för naturvetenskapsdidaktik.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som a) avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper samt c) har med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav.

Urval: Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Bedömningen tar hänsyn till den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Vid bedömning av forskningsplanen kommer hänsyn tas till den vetenskapliga kvaliteten och relevansen för forskarskolans tematik. 

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld Ansökningsblankett forskarnivå samt följande handlingar: 

  • Ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att doktorera inom ramen för forskarskolan RelMaS (max 1000 ord). Om du ansöker till fler tjänster/universitet inom RelMaS ska du ange en prioritetsordning. Det personliga brevet ska också innehålla kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner.
  • En forskningsplan (max 2000 ord) som beskriver ett doktorandprojekt inom ramen för RelMaS.
  • CV, inkluderande akademiska examina, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.
  • Examensbevis och utdrag över genomförda kurser, som visar att de allmänna och särskilda behörigheterna är uppfyllda.
  • Ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande).
  • Eventuella rekommendationsbrev och andra handlingar den sökande önskar åberopa.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_asp_forskarutb_-i-did.-faststalld-april-18.pdf.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.  

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-01-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297, och Leif Östman (professor i didaktik), leif.ostman@edu.uu.se, tel. 018-471 2397.

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2021, UFV-PA 2021/2950.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2950
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-18
Sista ansökningsdag 2021-10-18

Tillbaka till lediga jobb