Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Teologiska institutionen har 2500 studenter, drygt 110 anställda och en omsättning på 100 miljoner kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i systematisk teologi vid Teologiska institutionen. Anställningen, som omfattar 65 %, är tidsbegränsad och gäller perioden 2021-07-01 till 2022-06-30.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I anställningen ingår främst undervisning i systematisk teologi men också undervisning på ämnesövergripande kurser vid Teologiska institutionen. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför­ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskole­pedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid att den sökande har forskningsmeriter inom livsåskådningsforskning och kristen teologi.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder/övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att beaktas. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
  • Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbets- och ledningsförmåga.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ett år.

Anställningens omfattning: 65 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2021, UFV-PA 2021/2383.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 65 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2383
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-06-23

Tillbaka till lediga jobb