Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet ingår i forskningsprojektet Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL), finansierat av Nordforsk. Projektet, som är ett samarbete mellan flera nordiska universitet, handlar om bedömningar av skyddsbehov (asylbedömningar) i tre nordiska länder. Dessa bedömningar är en komplex process som ofta betraktas som svårgenomtränglig och det finns stora kunskapsglapp gällande hur olika aspekter av processen interagerar och formar utfallet. I NoRDASiL undersöks, utifrån stora dataset med material från Danmark, Norge och Sverige, bedömningar av asylansökningar med fokus på vilka faktorer som påverkar utfallet samt varför likartade fall kan få mycket olika utfall. Projektet är tvärvetenskapligt i det att det kombinerar rättsvetenskap, datavetenskap och medicin. För mer information, se NoRDASiL.

Ett av delprojekten inom NoRDASiL är placerat vid Uppsala universitet och är ett samarbete mellan juridiska institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (Socialmedicin/CHAP). Inom ramen för detta delprojekt utlyser nu juridiska institutionen en anställning på två år som postdoktor med migrationsrättslig inriktning.

Ämnesbeskrivning: Migrationsrätten är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Migrationsrätten behandlar de internationella, regionala och nationella rättsliga ramverk som reglerar olika former av migration, som exempelvis skyddsrelaterad migration, ekonomiskt relaterad migration och familjerelaterad migration. Såväl materiella som processuella frågor aktualiseras. Det internationellrättsliga inslaget är betydande eftersom migrationen till sin natur är gränsöverskridande. En ytterligare aspekt av detta gränsöverskridande är att migrationsrätten sträcker sig över traditionella ämnesgränser. Således berörs i migrationsrätten bland annat folkrätt, offentlig rätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, processrätt, internationell privaträtt, förvaltningsprocessrätt, familjerätt och arbetsrätt.

Forskningen inom migrationsrätt vid juridiska fakulteten har under senare år etablerat sig som en av de ledande forskningsmiljöerna i Sverige inom fältet migrationsrätt. Fakulteten har särskilt arbetat för att främja migrationsrätten i ett svenskt perspektiv. Forskningsmiljön ingår i forskningsnätverket Göteborg Uppsala/Lund Migration Law Network (GL/UMIN) och forskargruppen har nära samarbete med migrationsrättsforskare vid lärosäten i andra länder inom och utom Norden.

Forskningsprojektet: Projektet inom vilket postdoktortjänsten är placerad är som nämns ovan ett delprojekt inom ramen för NoRDASiL. I delprojektet analyseras den medicinska bevisningens roll i asylbedömningar. Huvudmålet är att förstå hur medicinska bevis integreras i den rättsliga processen och hur juridiska beslutsfattare införlivar och tillämpar professionell kunskap från andra vetenskapliga områden, som medicin. Materialet som ska analyseras kommer att inkludera rättspraxis och olika typer av medicinsk-juridiska rapporter som radiologiska åldersbedömningar, tortyrskadeutredningar, utredningar om PTSD och andra psykiatriska undersökningar. Delprojektet kommer särskilt att fokusera på frågor som uppstår när medicinska metoder omges av betydande osäkerhet eller oklarheter samt på särskilt utsatta grupper, som exempelvis ensamkommande minderåriga. Innehavaren av postdoktortjänsten kommer att arbeta tillsammans med forskare i forskningsgruppen socialmedicin/CHAP på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, vilka bidrar med medicinsk expertis.

Arbetsuppgifter: Anställningen är utformad så att 80 procent av tiden ägnas åt forskning i det ovan beskrivna forskningsprojektet och 20 procent åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas, utöver att arbeta i forskningsprojektet samt bidra till forskningsmiljön inom NoRDASiL, även bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Behörighet: Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, studentorganisationer eller liknande.

För anställningen krävs stor förtrogenhet med och kunskap om den svenska asylprocessen i ett juridiskt perspektiv. Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder är meriterande liksom kunskap om bevisvärdering. Då anställningen utöver forskning innefattar en del undervisning kommer högskolepedagogisk utbildning att räknas som en merit.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Ansökan: Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta:

  • CV på svenska eller engelska.
  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
  • Examensintyg samt andra relevanta handlingar.
  • Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson.
  • En forskningsöversikt som beskriver den sökandes tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/1978.

Ansökningstid m.m.: Ansökan ska vara Juridiska institutionen till handa senast den 14 juni 2021. Ansökan ska vara komplett för att beaktas och kompletteringar efter ansökningstidens utgång är inte tillåtna.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt och projektledare för delprojektet (tel. 018-471 7432 alt. 0708-687805, e-post rebecca.stern@jur.uu.se) eller prefekt Bengt Domeij (tel. 018-471 7692, e-post bengt.domeij@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2021, UFV-PA 2021/1978.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1978
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb