Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är den näst största institutionen vid Uppsala universitet med mer än 360 anställda och 10 olika avdelningar inklusive avdelningen för röntgenfysik. Avdelningen för röntgenfysik inkluderar programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) och bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskning inom området kondenserad materia vid institutionen är både experimentell och teoretisk och inkluderar forskning om funktionella material, energimaterial, magnetism och lågdimensionella material. Den moderna kondenserade materiens fysik tillämpat på förnybara energimaterial och relaterad teknik blir alltmer tvärvetenskaplig med kopplingar till kemi och teknik. Nyttjandet av röntgenbaserade spektroskopiska metoder, specifikt med synkrotronljusstrålning, blir allt viktigare inom dessa områden.

Vi söker en kandidat som har experimentell expertis inom den kondenserade materiens fysik hos förnybara energimaterial med specialisering inom röntgenbaserade spektroskopiska metoder, och som kompletterar vår befintliga expertis inom området. Dessutom bör den framgångsrika kandidaten ha erfarenhet av att kombinera röntgenbaserad spektroskopiforskning och metodutveckling med andra experimentella tekniker och/eller materialdesign, till exempel elektrokemi eller tunnfilmsdeposition. Av särskild betydelse är grundläggande och/eller tillämpad forskning om solceller, litiumjonbatterier, energieffektiv elektronik och/eller effektiv elektrisk överföring, där det senare inkluderar supraledning.

Innehavaren av den utlysta positionen förväntas utveckla ett lokalt experimentellt laboratorium med tidsupplöst spektroskopi och/eller hårdröntgenbaserad elektronspektroskopi, samt spektroskopiska aktiviteter vid synkrotronljusanläggningar, särskilt MAX IV och inom Uppsala Berlin joint Laboratory vid BESSY II. Sökandens verksamhet förväntas koppla samman grundforskning och tillämpad forskning. Sökanden förväntas också vara aktiv i att söka extern finansiering och bör ha en dokumenterad förmåga att erhålla sådan.

Arbetsuppgifter: 

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Specifikt undervisning i de nya masterprogrammen vid fakulteten inom områdena kvantmaterial och kvantteknologi och/eller förnybara energimaterial och tillhörande teknologi.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta en ledande och administrativ roll inom forskningsprogrammet avseende hårdröntgenbaserad spektroskopi samt utveckling av möjligheter med spektroskopi vid MAX IV och Uppsala Berlin joint Laboratory vid BESSY inom den kondenserade materiens fysik hos energimaterial.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom det aktuella ämnesområdet.

Dokumenterad experimentell expertis inom den kondenserade materiens fysik hos energimaterial med specialisering inom röntgenbaserad spektroskopi, vilket kompletterar vår befintliga expertis inom området är ett krav. Av särskild betydelse är grundläggande och/eller tillämpad forskning som kompletterar vår verksamhet inom solceller, litiumjonbatterier, energieffektiv elektronik och/eller effektiv elektrisk transmission, där den senare inkluderar supraledning.

Experimentell erfarenhet av en, företrädesvis fler, av följande röntgenbaserade spektroskopiska metoder är ett krav: tidsupplöst spektroskopi, vinkelupplöst fotoemissionsspektroskopi, hårdröntgenfotoelektronspektroskopi, RIXS, och högtrycksfotoelektronspektroskopi. Kompetens som kan bidra till, utvecklingen av ett lokalt experimentlaboratorium för forskning med tidsupplöst spektroskopi och/eller hårdröntgenbaserad elektronspektroskopi, samt spektroskopiska aktiviteter vid synkrotronljusanläggningar, särskilt MAX IV och Uppsala Berlin joint Laboratory vid BESSY II är av särskild betydelse.

Dokumenterad erfarenhet av att kombinera röntgenbaserad spektroskopiforskning och metodutveckling med andra experimentella tekniker och/eller materialdesign för relevanta förnybara energimaterial krävs. Av särskild betydelse är meriter som bidragit till grundläggande och/eller tillämpad materialforskning för utveckling av solceller, litiumjonbatterier, energieffektiv elektronik eller effektiv elektrisk överföring, där den senare inkluderar supraledning.

Erfarenhet av att kombinera grundforskning med tillämpad forskning är en merit. Dokumenterad förmåga att attrahera extern finansiering i peer-reviewed konkurrens är en merit. Dokumenterad erfarenhet av utveckling av experimentella metoder, instrument eller andra anläggningar för röntgenbaserad forskning av förnybara energimaterial anses och vara meriter.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter i handledning / undervisning inom kvantmaterial och kvantteknologi eller material och teknologier för förnybar energi.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Sådan expertis demonstreras genom förmåga att etablera och leda samarbeten på nationell och internationell nivå. Det inkluderar akademiska såväl som industriella samarbeten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Håkan Rensmo, 0701679145, hakan.rensmo@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2021, UFV-PA 2021/2020.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2020
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-24
Sista ansökningsdag 2021-09-15

Tillbaka till lediga jobb