Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska. Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965. För mer information, se http://www.littvet.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras via doktorandtjänst. Doktoranderna skall bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring i begränsad omfattning (20 %) vid institutionen kan komma ifråga, avseende undervisning och administrativt arbete inom ramen för anställningen. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. De sökande uppmärksammas på att arbetsspråket på seminarier och kurser vanligtvis är svenska. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. För att ansökan ska tas i beaktande rävs att den sökande skickar in en avhandlingsplan som tydligt beskriver hur det föreslagna projektet ska genomföras i fråga om teori, metod och material, samt skissar en preliminär tidsplan. Avhandlingsplanen får inte överskrida 10 sidor.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Huvudämnet ska vara litteraturvetenskap eller motsvarande disciplin.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet har den sökande som uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet litteraturvetenskap som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap regleras av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i litteraturvetenskap. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan.

För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå:

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=939944

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten

Ansökningshandlingar skall omfatta:

  • påbyggnadsuppsatser (C-, magister- och masteruppsatser), endast uppsatser skrivna på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, nederländska, spanska och italienska kan bedömas
  • CV
  • vidimerade kopior av examensbevis
  • kontaktuppgifter till 2 referenspersoner
  • en avhandlingsplan omfattande högst 10 sidor
  • eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa

Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna.

För vidare information se Historisk-filosofiska fakultetens webbplats om avhandlingsplan och ansökningsförfarande, http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/.

Ansökningsblankett kan hämtas från http://www.histfilfak.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf eller rekvireras från sebastian.hanold@littvet.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-12-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av:studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Otto Fischer otto.fischer@littvet.uu.se (018-471 29 41) och sebastian.hanold@littvet.uu.se (018-471 42 61).

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/1889.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-12-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1889
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb