Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Allmän beskrivning av DDLS Fellows-programmet

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående unga gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, smittspridning och infektionsbiologi. Vi söker nu 20 unga gruppledare som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows-tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet avser forskning som använder stora datamängder från experiment, klinisk verksamhet, eller patogenövervakning på innovativa sätt för att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdar och miljön, och hur de överförs i populationer.

Det prioriterade området omfattar beräkningsanalys eller prediktiv modellering av patogen-värdsystem där flerdimensionella experimentella data är tillgängliga på genomnivå, liksom användning av genetiska, kliniska och folkhälsodata på populationsnivå från patogenstudier och biobanker.

Anställningen som biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) är placerad vid sektionen för infektioner och immunitet vid IMBIM, men datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi förväntas överbrygga till IMBIM:s övergripande tema om genetisk och fenotypisk variation och evolution. Utifrån ett integrerat tillvägagångssätt tillämpas avancerade cell- och molekylärbiologiska tekniker, medicinskt relevanta modellsystem, bildteknik, genomik och bioinformatik för att utföra omfattande analyser av värd-patogen och patogen-patogen-interaktioner samt immunologiska och inflammatoriska konsekvenser av infektioner. Funktionell och jämförande ”omics” används för att analysera skillnader i känslighet och smittspridning på såväl individnivå som i populationer.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår att bedriva forskning med en stark experimentell bas som förstärker och kompletterar institutionens pågående forskning inom ämnesområdet. Ansvar för utveckling, koordination och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom såväl det egna som närliggande forskningsområden ingår. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar sökandens möjligheter att starkt kunna bidra till utvecklingen av datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi. Utöver detta kommer stor vikt läggas vid forskning som förstärker, kompletterar och ger förutsättningar till samverkan med institutionens övriga forskning.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till pedagogisk samverkan och interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB.

Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se AO 39 §.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:  Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även 28 § AO. Se även 13 § RB.

Enligt 41 § AO bör vid anställning av biträdande universitetslektor särskild vikt fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

För regler och riktlinjer, se:

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se:

Meritportföljer. Regler och riktlinjer 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid, max 6 år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson, karin.nilsson@igp.uu.se, 018-471 4158, eller prefekt, professor Catharina Svensson, catharina.svensson@imbim.uu.se, tel: 070-425 03 85.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på engelska, senast den 6 september 2021, UFV-PA 2021/2376.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2376
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-09-06

Tillbaka till lediga jobb