Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerad läkemedelsformulering, avancerade in vivo-metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Läkemedelsformulering, Klinisk farmaci, Molekylär galenisk farmaci, Farmaceutisk nanoteknologi, Farmakodynamik, Farmakokinetik, Farmakometri, Farmakoterapi, Farmakoepidemiologi och Samhällsfarmaci.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på: Institutionen för farmaci.

EU Marie Skłodowska-Curie DRUGtrain Innovative Training Network fokuserar på att förbättra användningen av befintliga läkemedel för nya indikationer, med ”Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)” som exempel. DRUGtrain-projektet erbjuder innovativ, multidisciplinär och sektorsövergripande utbildning av nio ”Early stage researchers (ESR)” inom läkemedelsutveckling och återanvändning av läkemedel. Forskningsprojekten inom DRUGtrain kommer att inrikta sig på 1) Identifiering av potentiella läkemedelskandidater och läkemedelsmål för återanvändning av läkemedel genom att använda innovativ bioinformatik och keminformatik. 2) Utföra läkemedelsscreening i avancerade in vitro och in vivo modeller, som i slutändan kan leda till tester av nya behandlingsstrategier. 3) Klargöra läkemedelsmekanismer och identifiera och minska biverkningar genom att använda bästa möjliga tekniker både in silico och in vitro. Nätverket består av 6 universitet i Europa och ytterligare 5 partnerorganisationer från industri och sjukvård. För mer information se: Drugtrain

Projektbeskrivning: I den första delen av projektet så kommer läkemedelskandidaterna att undersökas vid vår ADME-plattform med handledning av vår ”drug discovery” grupp. Du kommer att arbeta med en rad olika metoder såsom cellmodeller och olika ADME-metoder. Resultaten kommer att analyseras med ”state-of-the-art” masspektrometri. Från dessa försök kommer de mest lovande läkemedelskandidaterna att väljas ut för vidare studier. Eftersom målproteiner som identifieras av andra partnerorganisationer finns inuti cellen så kommer du att bestämma den intracellulära koncentrationen av läkemedelskandidaterna. Resultaten kommer att korreleras med den farmakologiska effekten i 3D-odlade njurorganoider under utbyte hos en av partnerorganisationerna. Du kommer sedan att utföra proteomik-studier av dessa samt undersöka interaktionen med målproteinet med hjälp av ”total proteome profiling”. För att kunna utföra detta kommer du att få lära dig om proteomik, bioinformatik och högupplöst masspektrometri. Till sist kommer resultaten att användas i PBPK modellering, sammanställas tillsammans med resultat från de andra parterna i projektet och de mest lovande läkemedelskandidaterna kommer att utses.

Som exempel på hur vi använder global proteomik, intracellulära koncentrationer och system-farmakologi för att undersöka grundläggande och tillämpade vetenskapliga problem inom vårt forskningsområde, se: Ölander, Arch Toxicol, 2019, 93, 819-829 (PMID 30560367) och Mateus, Proc Natl Acad Sci 2017, 114, E6231-E6239 (PMID 28701380) och Wegler, Clin Pharmacol Ther, 2021, 2020 Sep 24 (PMID: 32970864), respectively. Du kan hitta fler exempel här, se: Artursson group.

Forskargruppen: Doktorandprojektet är knutet till professor Per Arturssons forskargrupp. Gruppen bildar en internationell forskningsmiljö med ett 20-tal medlemmar uppdelade mellan forskning och en plattform för ADME profilering (UDOPP) av läkemedelskandidater som bidrar till såväl nationella som internationella läkemedelsutvecklingsprojekt. Vår forskning har bidragit med nya insikter om mekanismer för läkemedelsabsorption, distribution och effektivitet och har fått stort internationellt genomslag. För mer information om Artursson´s forskargrupp, se Läkemedelsformulering.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Projektrelaterat administrativt arbete är också en del av arbetet. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Vid undervisning så kommer doktorandtjänsten att förlängas med motsvarande tid så att den totala tiden för heltids forskarstudier blir fyra år. För mer information om forskarutbildning se: 
Utbildning på forskarnivå inom medicin och farmaci.

Doktoranden förväntas:

 • bedriva forskning med fokus på användning av befintliga läkemedel till nya indikationer
 • utveckla initiativ, kreativitet och bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsaktiviteter
 • säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet med utveckling och analys och att upprätthålla goda anteckningar
 • delta aktivt i all relevant forskningsaktivitet som organiseras av nätverket enligt råd från handledarna
 • skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för deras spridning, delta i möten efter behov för att diskutera projektet, vilket kan innebära tillfälliga internationella resor

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en definitiv lista. Andra rimliga uppgifter kan krävas i enlighet med tjänstens beskrivning.

Forskningsstudierna kommer huvudsakligen att genomföras vid Uppsala Universitet. Delar av projektet kommer även att utföras hos våra partnerorganisationer University of Konstanz, Germany, OcellO, Leiden, the Netherlands och Certara, Sheffield, United Kingdom.

Kvalifikationskrav: 

 • Masterexamen inom relevant område såsom farmaceutiska vetenskaper, läkemedelsutveckling, molekylär bioteknik, farmaceutisk modellering, cell och molekylärbiologi eller motsvarande relevant område.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och även som en del av ett större team av forskare, inklusive interaktion med forskargruppen och DRUGtrain ITN-nätverket och delta i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart.
 • Självgående och goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter
 • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska
 • God presentations- och kommunikationsförmåga
 • Ett engagemang för din egen kontinuerliga professionella utveckling

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av cellbiologiskt arbete, ADME-studier, masspektrometri, bioinformatik, modellering och programmering är meriterande.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer Mål och regelsamling vid Uppsala Universitet

Andra kriterier för detta specifika Marie Skłodowska-Curie projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen. Detta gäller från grundutbildningens examensdatum.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen.

Doktorandtjänsten varar i 48 månader.

Ansökan: Ansökan ska innehålla

1) personligt brev, inklusive en kort beskrivning av erfarenheter som är relevanta för tjänsten och motivering (max. 2 sidor)
2) CV med lista över eventuella publikationer
3) kopia på examensarbete (eller ett utkast till det), kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), och andra ev. relevanta dokument
4) Kontaktinformation (e-post och telefonnummer) till minst två referenspersoner och rekommendationsbrev uppmuntras.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Artursson, telefon +46 70 425 08 88, email per.artursson@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2021, UFV-PA 2021/1524.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1524
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-05-22

Tillbaka till lediga jobb