Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Till institutionen hör även Hugo Valentin-centrum, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och viss utbildning inom områdena den etniska dimensionen i mänskligt liv samt Förintelse- och folkmordsstudier. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och spänner över ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information var god se http://www.hist.uu.se/.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning i historia på samtliga nivåer och egen forskning. Till undervisning räknas även ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den sökande måste vara beredd att åta sig ledningsuppdrag, exempelvis studierektor eller prefekt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i historia, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga samt ansvarstagande och förmågan att arbeta självständigt.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid tillsättning av denna anställning kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet, med särskild vikt vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder. Det är meriterande att ha forskat i eller undervisat om historiedidaktik.

Pedagogisk skicklighet

Särskild vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av kursutveckling, undervisning och framgångsrik handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning inom historiedidaktik är särskilt meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Vetenskaplig skicklighet

Särskild vikt ska läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Härvidlag beaktas särskilt en bred kompetens inom ämnesområdet för anställningen, såsom den har tagit sig uttryck i publicering av egen forskning, ledning av forskningsprojekt och erfarenhet av kvalificerade granskningsuppdrag. Av betydelse är därtill etablerat forskningssamarbete. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnesområdet mest relevanta publiceringskanalerna varvid den sökandes bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället ska beaktas. Forskning om historiedidaktik är särskilt meriterande. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet

Stor vikt ska läggas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå. Vid bedömningen av ledarskicklighet och administrativ skicklighet ska vidare beaktas förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, liksom förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Endast sökande som kan betraktas som nationellt ledande inom det område anställningen avser, vad gäller såväl vetenskaplig och pedagogisk som övrig förmåga, kan komma ifråga.

Historisk-filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa vederbörandes yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga och ledningsförmåga.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information, se historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2020/66).

Anställningsform:Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2022-07-01 eller enligt överenskommelse.

Antal lediga befattningar: 1.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Ågren, 018-4711529, prefekt@hist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2021, UFV-PA 2021/844.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/844
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-18

Tillbaka till lediga jobb