Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver egen grundutbildning och forskarutbildning samt forskning. Institutionen deltar även i ekonomprogrammet, historikerprogrammet, samhällsvetarprogrammet och civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle, samt masterprogrammet för samhällsvetenskap. Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien. Över fyrtio lärare, forskare och gästforskare är knutna till miljön samt omkring 15 doktorander. Forskarutbildningen är anknuten till Nationella forskarskolan i Ekonomisk historia. För mer information se vår hemsida.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser tre till fem doktorandplatser med tillträde den 1 september 2021, varav två doktorandplatser utan någon specifik inriktning och en till tre platser i specifika forskningsprojekt.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng. Forskarutbildningen finansieras med anställning som doktorand eller i de fall platserna ingår i specifika forskningsprojekt med en kombination av stipendiefinansiering i början av utbildningen och därefter i slutet av utbildningen doktorandanställning.

Forskarutbildningsplatser utan specifik inriktning innebär att ämne för avhandlingsarbetet kan väljas inom hela det ekonomisk-historiska fältet under förutsättning att institutionen har handledningsresurser inom valt område. Platser som är knutna till specifika forskningsprojekt har en viss bestämd inriktning, men doktoranden har möjlighet att själv utforma sitt avhandlingsämne inom projektet i samarbete med handledaren. I dags dato söker nedanstående projekt en doktorand:

Market structure, profitability, and firm survival in the Swedish beer industry, 1920–1990 Projektet behandlar svensk alkoholpolitiks effekter på den inhemska bryggerinäringen. Frågor om lönsamhet, marknadskoncentration, företagsöverlevnad och företagsstrategier är i fokus och analyseras i relation till olika regleringsregimer under 1900-talet. Då källmaterialet i betydande utsträckning består av kvantitativa uppgifter på företagsnivå, är dokumenterad erfarenhet av kvantitativ datainsamling och kvantitativa metoder önskvärt. Mer information ges av projektledare: Henric Häggqvist (henric.haggqvist@ekhist.uu.se)

Ytterligare doktorandplatser i externfinansierade projekt kan tillkomma.

Kvalifikationskrav: För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten skall vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia har den som: har studerat 90 högskolepoäng ekonomisk historia, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Sökande som inte talar och skriver svenska förväntas lära sig det under anställningen. För vissa specifika projekt kan goda kunskaper i svenska vara ett krav redan vid tillträdet.

Ansökan: Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, inlämnas via länken längst ner på sidan och skall innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett
 • CV (meritförteckning)
 • en beskrivning (högst 2 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen. Ange här också om du söker en fakultetsfinansierad doktorandtjänst och/eller externfinansierad tjänst inom ett forskningsprojekt
 • en forskningsplan (högst 3 sidor)
 • registerutdrag alternativt kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
 • ett exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner, i första hand dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
 • övriga handlingar som du önskar åberopa

Bedömning: Bedömningen av de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå samt utifrån institutionens möjlighet att erbjuda adekvat handledning för den planerade forskningen. Kriterier som används för att bedöma förmågan att tillgodogöra sig utbildningen (utan inbördes rangordning) är:

 • självständighet i analys och uppläggning av tidigare arbeten
 • förmågan att slutföra arbeten inom givna tidsramar
 • förmågan att formulera undersöknings- och problemområden, i tidigare arbeten och i forskningsplanen
 • grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare arbeten samt i forskningsplanen
 • samarbetsförmåga
 • duglighet till kommunikation, både skriftligt och muntligt
 • relevant utbildningsbakgrund, ämnen och betyg
 • relevant arbetslivserfarenhet

En rekryteringsgrupp gör ett första urval av en tätgrupp efter en genomgång av insända handlingar samt kontakter med åberopade referenter. Därefter diskuteras denna tätgrupp av handledarkollegiet och utvalda sökande kallas till intervju med företrädare för forskarutbildningen samt eventuella projektledare varefter en slutgiltig bedömning görs. Intervjuer kommer att genomföras vecka 25-26. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets http://regler.uu.se/.

Mer information om forskarutbildningen, krav och regler finns på: http://ekhist.uu.se/forskarutbildning/http://www.hum-sam.uu.se/forskning/forskarutbildning/ och http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsansvarig professor Anders Ögren, e-post, anders.ogren@ekhist.uu.se eller ansvarig för forskarutbildningen docent Kristina Lilja, e-post kristina.lilja@ekhist.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021 UFV-PA 2021/1508.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1508
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-06-07

Tillbaka till lediga jobb