Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser jurist­programmet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Utbildning bedrivs dels på grundläggande nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl.a. ekonomprogrammet.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, examination och kursadministration. Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen ett brett behov av förstärkt bemanning. Undervisning inom översiktskurser ingår. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och erfarenhet av att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Institutionen strävar efter att rekrytera disputerade medarbetare med en forsknings­inriktning som möjliggör utveckling av samarbetet mellan den handelsrättsliga och den övriga forskningsverksamheten inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten, särskilt ekonomiämnena och i synnerhet i företagsekonomi. Sökandes förmåga till sådan tvärvetenskaplig forskning och forskningssamarbete är meriterande. Sökande förväntas därför särskilt redovisa sina ev. erfarenheter av tvärvetenskapligt arbete samt på vilka sätt de, vid en eventuell anställning, vill tillvarata de möjligheter som följer av handelsrättens institutionella placering vid Företagsekonomiska institutionen och inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vidare är dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag meriterande.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, inklusive visad förmåga att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att samarbeta kring undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Undervisningsverksamheten i ämnet handelsrätt har stor rättslig bredd. Undervisningens tyngdpunkt ligger inom civilrättens områden men omfattar även t.ex. förvaltningsrätt. Vi välkomnar därför sökande med olika rättsliga ämneskompetenser, även om vi för närvarande ser särskilt behov av förstärkning inom fastighetsrätt och arbetsrätt.

Tilldelning av pedagogiska utmärkelser är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhets­planering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Erfarenhet av praktiskt arbete såsom exempelvis handläggning av ärenden i domstol eller myndighet inom rättsområdet är meriterande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Bilageförteckning
 • Doktorsexamensbevis
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Reflektion avseende tvärvetenskapligt samarbete
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
 • Pedagogisk reflektion
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska publikationer som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformningen av ansökan

Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på svenska. Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagorna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/1196.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm,
tel: 018-471 1359, e-post: ann-christine.hjelm@fek.uu.se.

För frågor gällande anställningsförfarandet, vänligen kontakta fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, e-post: samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2021, UFV-PA 2021/1196.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1196
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb