Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerad läkemedelsformulering, avancerade in vivo-metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmaceutisk nanoteknologi, Farmakodynamik, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakokinetik, Farmakometri, Farmakoterapi, Klinisk farmaci, Läkemedelsformulering, Läkemedelstillförsel, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen Institutionen för farmaci.

Beskrivning av ämnesområdet: Farmakometrisk forskning fokuserar på icke-linjära blandade effekter ("population") modeller. Sådana modeller beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska data, och de respons-tidsprofiler som observeras i en klinisk prövning. I farmakometrigruppen i Uppsala utvecklas 1) metoder för effektiv och robust modellbyggnad, 2) plattformsmodeller i specifika terapeutiska områden eller för särskilda terapeutiska/farmakologiska principer, 3) modellbaserad studiedesign och metoder för beslut kring doseringsstrategi, och 4) analys av doskoncentrationsresponsdata från försök för att förbättra terapier.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Anställningen är knuten till forskargruppen Farmakometri och till grundutbildningsenheten Farmakokinetik, Farmakoterapi och Klinisk farmaci. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet.

Till forskning räknas egen forskning, medverkan i andra forskningsprojekt inom institutionen, och aktivt ansvarstagande för infrastruktur etc. av betydelse för forskningen inom institutionen. Innehavaren förväntas aktivt söka forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer och bidra till att kvalitativt och kvantitativt utveckla forskningsområdet.

Till undervisning räknas olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom farmakokinetik, statistik, farmakodynamik och farmakometri. Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, examination, kursadministration och handledning av fördjupnings- och forskarstuderande, samt pedagogisk utveckling. Undervisningen knuten till denna tjänst förväntas främst fokusera på kurser inom internationella masterprogram.

Till administration räknas deltagande i ledningsarbete inom forskargrupp och institution samt eventuellt på andra nivåer inom Uppsala universitet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad internationell forskningsförankring och utbildningserfarenhet inom ämnet farmakometri, samt demonstrerad förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning inom detta fält.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 8 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 6 § RB.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökan bör vara skriven på engelska.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats).

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid
vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer - Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekten Mats Karlsson (mats.karlsson@farmbio.uu.se; telefon: 018-471 4105) eller professor Lena Friberg (lena.friberg@farmaci.uu.se; telefon: 070-4250203).

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/2294.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2294
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb