Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vi uppmuntrar sökanden till 4 doktorandplatser vid Kulturgeografiska institutionens forskarutbildning. Anställningen startar vid nedan givet datum och innebär full finansiering i fyra år. 

Forskarutbildningen utgör 4 års heltidsstudier. Programmet består i huvudsak av två olika komponenter: kursarbete (60 Hp) samt arbete i relation till doktorsavhandling, inkluderande seminarier, teoretiskt arbete, datainsamling och analys, skrivande av avhandling (180 Hp). Som doktorand erhåller du en kontorsplats, dator och forskarexpenser samt har tillgång till universitetets forskningsresurser och bibliotek. Doktorander kan tilldelas upp till 20% av sin tid för institutionsspecifika göromål (bestående av administration och utbildning), eller 10% om anställning erhålles vid IBF (se information nedan).

Generella kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Specifika kvalifikationskrav för respektive doktorandanställning:

Anställning 1 och 2: En till två anställningar är placerade på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och de utvalda kandidaterna förväntas genomföra forskning relaterat till bostäder och/eller urbangeografi. I övrigt deltar de i ordinarie forskarutbildningen vid Kulturgeografiska institutionen. Mer information om IBFs verksamhet finns tillgänglig på www.ibf.uu.se. Anställningen startar 1 september 2021.

Anställning 3: Rural practices of solidarities in diversity in the labour movement”. Denna anställning ingår i EU-projektet Solidarity in Diversity (SOLiDiI där Thomas Wimark är projektansvarig. SOLiDi är ett projekt inom Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks och som involverar tio forskningsgrupper och 23 partnerorganisationer i åtta länder. Nätverket är ett gemensamt utbildnings- och forskningsprogram som fokuserar på hur solidaritet kan genereras över kulturgränser. Mer information om SOLiDi är tillgänglig på https://www.uantwerpen.be/en/projects/solidi/.

Arbetsbeskrivning: Denna anställning är del i ett European Training Network (H2020 ITN) där 12 doktorander gemensamt kommer att genomföra forskning som syftar till att öka kunskapen om hur solidaritet kan genereras i ett diversifierat samhälle. Mer specifikt avser denna anställning att ta sig an frågor som relaterar till hur rurala solidaritetspraktiker är skapade, förhandlade och integrerade med etablerad arbetsrörelse och nyanlända (lingua franca svenska). Du kommer att arbeta med deltagande forskningsmetoder med nyanlända migranter inom en lokal organisation på landsbygden. Den utvalda kandidaten kommer också att ha en handledare från KU Leuven i Belgien. Detta innebär att du under din tid som doktorand kommer att genomföra en vistelse vid KU Leuven i minst 3 månader. Lönen för denna anställning bestäms under de första tre åren av kommissionens förordningar och för det sista året av Uppsala universitet.

Specifika antagningskriterier för position 3: Särskilda kriterier gäller för Marie Skłodowska-Curie Innovativt utbildningsnätverk. Kandidaten får inte ha bott eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekrytering. Kandidaten ska ha god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift (minst nivå C1) bör också kunna uttrycka sig på svenska eller motsvarande (minst nivå B2). Anställningen startar 1 september 2021.

Anställning 4: Denna anställning är del i ett Fortefinansierat projekt “Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare” (“Work without Jobs: A Study of Gig Economy Workers’ Existence”). Projektet involverar forskare från Mittuniversitetet och Uppsala universitet och den utvalde kandidaten kommer att erhålla handledning från båda dessa miljöer. Anställningen är primärt placerad i Uppsala, men doktoranden förväntas delta på plats vid Mittuniversitetet (Östersund) för handledning och möten.

Arbetsbeskrivning: Projektet kommer att ge empiriskt grundad, djupgående kunskap om arbete relaterat till gigekonomi och arbetskraft inom denna, mer specifikt ger projektet insikt i effekterna på arbetarnas kort- och långsiktiga arbets- och livsmöjligheter. Forskningen kommer att vara explorativ och organiserad som en etnografisk studie baserad på: i) intervjuer med arbetare; ii) deltagarobservationer och; iii) självreflekterande, autoetnografisk forskning. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av strategier och policyer för att underlätta ett socialt hållbart arbetsliv i Sverige, med tanke på skiftande arbetssätt och arbetslivets förändrade karaktär i samband med digitalisering av arbetet och uppkomsten av gigekonomier. Den utvalda kandidaten för denna anställning kommer att vara involverad i samtliga faser av forskningsprojektet och skriva en avhandling baserad på dessa resultat.

Specifika antagningskriterier för position 4: Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med erfarenhet av etnografiska metoder (särskilt intervjuer) och särskilt intresse för arbetsmarknad och dess geografi, gigekonomi och/eller sociala och ekonomiska prekariat. Förmåga att bedriva forskning på både svenska och engelska krävs. Denna position börjar så snart som möjligt efter den 1 maj 2021 (kursarbete inleds dock 1 september 2021).

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i kulturgeografi, Uppsala universitet http://regler.uu.se.

Antagningsförfarande: En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och kontakter med åberopade referenter. Denna grupp av sökande kallas därefter till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedömning görs. Intervjuerna kommer att ske i mitten av april. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt senast i mitten av maj 2021. Kriterier vid bedömning av ansökningar till forskarutbildningen beskrivs i separat dokument (se www.kultgeog.uu.se/utbildning/forskarutbildning). Anställningsspecifika kriterier finns beskrivna ovan.

Ansökningar ska finnas tillhanda senast den 24 mars och ska bestå av:

  • En ifylld ansökningsblankett (blanketten finns tillgänglig att hämta i ansökningsformuläret)
  • Ett personligt brev som kort presenterar dig själv, förklarar varför du är intresserad av kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, vilken/vilka anställningar du är specifikt intresserad av och hur din forskningserfarenhet och föreslagna forskningsplan(er) kommer att bidra till syftena med respektive anställning (max 2 sidor).
  • Curriculum Vitae/CV (inklusive din utbildning och tidigare arbetserfarenhet) (för anställning 3 även en beskrivning av bostadsadress och plats för huvudsakliga verksamhet av arbete, studier etc under de tre senaste åren) (max 3 sidor)
  • Kontaktinformation (dock ej själva referensbrevet) för två akademiska referenser.
  • En kort beskrivning (3-4 sidor, inklusive referenser) av dina forskningsintressen och plan för den/de anställning(ar) du är intresserad av (för anställning 3: en sida beskrivning av forskningsfrågor, ansats och design som bygger på projektbeskrivningen som finns på https://www.uantwerpen.be/en/projects/solidi/).
  • Vidimerade kopior på examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten, med information om kurser och betyg.
  • Minst ett exempel på skriftligt (akademiskt) arbete på engelska (för anställning 1, 2 och 4) och ett på svenska eller motsvarande (gällande anställning 4) (t.ex. en uppsats eller annat arbete) (OBS:ej för anställning 3).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gällande generella frågor rörande forskarutbildningen vid Kulturgeografiska institutionen, Docent David Jansson, Studierektor forskarutbildningen, tel: +46-72-999 91 55; e-post: david.jansson@kultgeog.uu.se

För anställning 3: Docent Thomas Wimark, email thomas.wimark@kultgeog.uu.se

För anställning 4: Dr. Kristina Zampoukos, email kristina.zampoukos@miun.se, eller Professor Don Mitchell, email don.mitchell@kultgeog.uu.se

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01, med undantag för en utav tjänsterna som kan tillsättas tidigare.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2021, UFV-PA 2021/561.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/561
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-24

Tillbaka till lediga jobb