Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Till institutionen hör även Hugo Valentin-centrum, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och viss utbildning inom områdena den etniska dimensionen i mänskligt liv samt Förintelse- och folkmordsstudier. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och gäller ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information, se http://www.hist.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Tjänstens ämnesområde omfattar historia efter 1850.

Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning samt utbildning inom ämnesområdet inklusive utveckling av desamma. Undervisning och handledning inom samtliga institutionens kurser och nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda historieämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Ytterligare en viktig uppgift är att knyta olika utbildningsnivåer till varandra och till institutionens forskning. Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom historia eller närliggande ämnesområden.

Det krävs att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet, med särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.

Vetenskaplig skicklighet

Särskild vikt ska läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Härvidlag beaktas en bred kompetens inom ämnesområdet för anställningen, såsom den har tagit sig uttryck i publicering av egen forskning, ledning av forskningsprojekt och erfarenhet av kvalificerade granskningsuppdrag. Meriter inom forskningsledning och dokumenterad förmåga att initiera och leda forskningsprojekt och team är av särskild betydelse och ska tillmätas stor vikt. Av betydelse är därtill etablerat forskningssamarbete. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnesområdet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren varvid den sökandes bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället ska beaktas. Som meriterande betraktas även uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Pedagogisk skicklighet

Stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av kursutveckling, undervisning och framgångsrik handledning på forskarnivå. Vikt läggs också vid motsvarande erfarenhet av kursutveckling, undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet

Stor vikt ska läggas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå. Vid bedömningen av ledningsskicklighet och administrativ skicklighet ska vidare beaktas förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, liksom förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Historisk-filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa vederbörandes yrkesskicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga och ledningsförmåga.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning inom utbildning på forskarnivå)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)  
 • Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Historiska institutionen, prefekt@hist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2021, UFV-PA 2020/3831.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3831
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-05-18

Tillbaka till lediga jobb