Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. Samarbetet över ämnesgränserna tar sig bland annat uttryck i det gemensamma kandidatprogrammet och i tematiska, tvärvetenskapliga forskningskluster och seminarier. Institutionen har sin verksamhet både i Uppsala (Campus Engelska Parken) och i Visby (Campus Gotland). Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.arkeologi.uu.se.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Andelen undervisning inklusive kursadministration uppgår till 50 procent. Innehavaren förväntas kunna undervisa på hela det skandinaviska områdets förhistoria både på grund- och avancerad nivå.  Undervisning på fältkurserna som ges i Uppsala kan också ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning på de ämnesövergripande, tematiska kurserna på grundåret på kandidatprogrammet arkeologi och antik historia ingår i tjänsten. Den sökande ska vara beredd att åta sig ledningsuppdrag på institutionsnivå. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen omfattar minst 50 procent forskning.

Behörighets- och kvalifikationskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Ett krav är att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Därutöver krävs enligt Uppsala universitets anställningsordning att den sökande besitter pedagogisk skicklighet som har visats genom dokumenterade meriter inom utbildning och undervisning. För att uppnå pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Dessutom gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Mycket god samarbetsförmåga är ett krav. Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är också ett krav. Tjänsten innebär dels omfattande undervisningsinsatser på grundnivå där merparten av litteraturen är på svenska, och dels undervisning och handledning på det internationella masterprogrammet. Det är därför nödvändigt att redan från början kunna undervisa på svenska såväl som på engelska.

Bedömningsgrunder:

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom de för utlysningen relevanta forskningsfälten, kommer att tillmätas betydelse. En sökande som har en fördel när det gäller antalet publikationer som kan förklaras med antalet år personen har varit aktiv som forskare kommer inte i sig att vara avgörande för vem som kommer att betraktas som den mer kvalificerade kandidaten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Men även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att fästas vid en sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. God förmåga att undervisa visas bland annat genom goda resultat vid kursvärderingar och omdömen från provföreläsningar. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas även övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet i form av interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas bland annat genom förmåga att bedriva forskningssamarbeten och god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor innehas i fyra år. Efter halva anställningsperioden sker en vägledande utvärdering av den anställdes meriter. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. Om den biträdande universitetslektorn ansöker och bedöms uppfylla kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Se Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer.

Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha tillräckliga förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten både vad gäller utvecklingen av undervisning och forskning inom arkeologi men även till institutionens verksamhet i sin helhet. Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via det elektroniska i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med Dnr UFV-PA 2020/3999.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842), samt Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer (HISTFILFAK 2015/82).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Neil Price, neil.price@arkeologi.uu.se och prefekt Susanne Carlsson, tel. 018-471 20 86 susanne.carlsson@antiken.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2020/3999.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3999
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb