Uppsala Universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Institutionen har ambitionen att utveckla våra professionsinriktade utbildningar både inom ramen för fristående kurser och program på avancerad nivå, och för att förstärka denna verksamhet söker vi nu en universitetslektor med bred kompetens inom språkbruksforskning.

För mer information om institutionens verksamhet, var god se institutionen för nordiska språk.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. I anställningen ingår undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdena svenska språket och svenska som andraspråk. Anställningen omfattar i första hand undervisning på kurser som handlar om svenska språkets bruk, t.ex. professionellt skrivande, vetenskapligt skrivande (för såväl studenter med en- som flerspråkig bakgrund), text- och diskursanalys samt sociolingvistik, men också undervisning på andra typer av kurser kan bli aktuellt. Därtill kan handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet samt undervisning inom ämneslärarprogrammet komma att ingå i anställningen. I anställningen ingår också handledning och examination av uppsatser på olika nivåer samt kursutveckling och kursadministration. Innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och seminarieverksamhet, och institutionen erbjuder goda möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska är ett krav. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Särskilt meriterande för denna anställning är forskning med inriktning mot textanalys och skrivforskning. Även vetenskaplig meritering inom andra områden som rör svenska språket beaktas. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt fästs vid erfarenheter av akademisk undervisning av relevans för anställningen, speciellt inom professionsinriktade kurser. Förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts också betydelse.

Ledningsskicklighet: Med förmåga att leda och utveckla akademisk verksamhet avses planering, administration, ledning, uppföljning och utvärdering av såväl det egna arbetet som av den övergripande verksamheten. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt att medverka till att medarbetare får förutsättningar att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas också att samordna gruppen och att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Den anställde förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Placeringsort: Uppsala. Undervisning på Campus Gotland kan förekomma.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader tillämpas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive examensbevis doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/254.

För ytterligare information: Se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt David Håkansson, 018-471 6393, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2021, UFV-PA 2021/254.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/254
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Tillbaka till lediga jobb