Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grann­språken. Inte minst har institutionen sedan länge en mångfacetterad och aktiv forskningsmiljö inom nordisk och svensk språkhistoria. För att slå vakt om vår position inom detta område söker vi nu en professor i nordiska språk.

Ämnesområde: Ämnesområdet för professuren ska fattas i vid bemärkelse som de nordgermanska språken svenska, danska, norska, isländska och färöiska i deras historiska framväxt, nuvarande gestalt och inbördes sammanhang. Inom denna ram förutsätts innehavaren dock ta ett särskilt ansvar för forskning och undervisning om det svenska språkets historia.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Undervisning och handledning på alla nivåer inom ämnesområdet. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt annan ämnesrepresentation i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutions­nivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och publikationer som håller hög nationell och internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. Eftersom innehavaren av professuren kommer att ha ett särskilt ansvar för forskning och undervisning om det svenska språkets historia är insatser inom utforskandet av det svenska språkets struktur, variation eller bruk i äldre tid – företrädesvis äldre nysvensk eller fornsvensk tid – ett krav.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på ämnets alla nivåer, inte minst på forskarnivå. Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.

Vetenskaplig skicklighet: Särskild vikt ska läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet, såsom den har tagit sig uttryck i publicering av egen forskning, ledning av forskningsprojekt och erfarenhet av kvalificerade gransk­ningsuppdrag. Av betydelse är även etablerat forskningssamarbete. Bred kompetens inom ämnesområdet för anställningen är starkt meriterande.

Den sökandes vetenskapliga produktion, med tonvikt på de senaste 10 åren, bedöms utifrån såväl kvalitet som bredd. Hänsyn tas även till omfattningen, särskilt av den vetenskapliga publiceringen i ämnesområdets mest relevanta publiceringskanaler. Den sökandes bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället ska beaktas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Pedagogisk skicklighet: Stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet. Härvid beaktas särskilt erfarenhet av kursutveckling, undervisning och framgångsrik handledning på forskarnivå. Vikt läggs också vid motsvarande erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att anknyta undervisningen till aktuell forskning.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet: Stor vikt ska läggas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Härvid beaktas särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå. Vid bedömningen av ledarskicklighet och administrativ skicklighet ska vidare beaktas förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Vidare beaktas förmågan att samordna gruppen, bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt hantera konflikter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedöm­ning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ombeds därför uppge (högst) två referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuella åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/3952.

För ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning, språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen och instruktioner till sökande: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/kompetens-rekrytering/rekrytera-och-anstalla/humsam/sprakvet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt Marco Bianchi, e-post marco.bianchi@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2021, UFV-PA 2020/3952.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3952
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-28
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb