Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har ca 400 medarbetare. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper. Till institutionen hör Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) med en mångvetenskaplig forskargrupp som arbetar med etiska, juridiska och social aspekter av forskning och medicin. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Mastersprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

Beskrivning av ämnesområdet: Medicinsk etik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på medicinens område, med att ge vägledning till dem som arbetar inom hälso- och sjukvården samt med att skapa medvetenhet om medicinsk-etiska frågor.

Arbetsuppgifter: Att bedriva forskning, samt undervisning och examination, inom medicinsk etik, särskilt sådan som äger relevans för hälso- och sjukvård. I anställningen ingår att samverka med Region Uppsala genom att hålla bl.a. etiska ronder, seminarier och utbildningar, att i konkurrens söka forskningsanslag nationellt och internationellt samt att driva och utveckla ämnesområdet medicinsk etik. Vidare ingår att samarbeta med och utveckla det universitetsövergripande centrumet CRB och dess internationella samarbeten. Administrativt arbete förekommer. Att följa utvecklingen inom medicinsk etik och den samhällsutveckling i övrig som har betydelse för arbetet vid universitetet ingår också i arbetsuppgifterna. Akademiska förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig om pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO kap 2 § 5). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. Se AO kap 4 § 32.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se AO kap 4 § 23 och § 33.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden uppvisar skicklighet i att behandla medicinsk-etiska frågeställningar och problem utifrån både teoretiska och empiriska utgångspunkter. Dokumenterad förmåga att framgångsrikt undervisa på utbildningar med relevans för hälso- och sjukvårdens behov är särskilt meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Särskild vikt kommer läggas på förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning. Se AO 21. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 3.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta undervisningen till det aktuella ämnets forskning, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se AO § 23. Se även RB § 4.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se AO § 31. Se även RB § 5.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se AO § 29. Se även RB § 5.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se RB § 6.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se AO § 4.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: individuell lön enligt överenskommelse.

Tillträde: enligt överenskommelse. 

Anställningsform: tillsvidareanställning.

Anställningen omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus professor Karin Forsberg Nilsson, tel. 018-471 4158, e-post: karin.nilsson@igp.uu.se eller prefekt professor Karin Nordin tel 018-471 3487 eller 070-6769634 e-post: karin.nordin@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2021, UFV-PA 2020/4374.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4374
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb