Uppsala universitet, institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 230 anställda och omsätter drygt 240 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Inom programmet molekylär biomimetik används olika biofysiska, biokemiska och molekylärbiologiska metoder, samt avancerade spektroskopiska tekniker för att studera ljusinducerade elektronöverföringsreaktioner och produktion av solbränslen och andra produkter. Programmet arbetar med att undersöka mekanismer för redox-aktiva enzymer och omprogrammera metabolismen hos fotosyntetiska, kvävefixerande eller vätemetaboliserande organismer. Dessa studier utgör grunden för utformningen av effektiva biomimetiska katalysatorer för tekniska tillämpningar. Programmet har nyckelkompetenser inom Membrane Inlet Mass Spectrometry (MIMS), Electron Paramagnetic Resonance (EPR), X-ray spectroscopy, elektrokemi, DFT beräkningar, metabolisk manipulation samt proteindesign.

Denna rekrytering ska stärka ett pågående arbete att utveckla och tillämpa elektrokemi för ’single entity’ för studier av katalytiska redoxreaktioner i enzymer och artificiella katalysatorer. Det är en del av en långsiktig strategi för att utveckla forskningsprogrammet molekylär biomimetik.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Vi söker en biträdande universitetslektor inom elektrokemi för ’single entity’ för att utveckla nya metoder och utföra studier för att förstå mekanismen för elektronöverföringsreaktioner på ’single entity’ nivå i både biologiska och syntetiska elektrokatalysatorer eller fotokatalytiska nanopartiklar. Läraren kommer att ytterligare bidra till vår forskning genom att utföra elektrokemi med proteinfilmer och avancerade spektroskopiska tekniker kopplade till kvantmekaniska beräkningar för undersökning av struktur-aktivitet-funktion förhållanden mellan redoxenzymer och artificiella elektrokatalysatorer.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningsuppgifterna kommer att fokusera på fysikalisk kemi, spektroskopi och elektrokemi.
   
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Utveckling och forskning inom elektrokemi, proteinfilmelektrokemi och elektrokatalys Samarbete med andra grupper i programmet molekylär biomimetik samt sektionerna för kemi och fysik vid Uppsala universitet och över hela världen.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom biofysikalisk kemi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
   
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
   
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
   
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
   
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom enskild enhet elektrokemi. Kompetens i redoxenzymer, spektroskopiska tekniker, såsom EPR, och / eller kvantmekaniska beräkningar är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i fysikalisk kemi och elektrokemi.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet: Visad förmåga i att erhålla forskningsbidrag i konkurrens är viktigt och kommer att beaktas.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Johannes Messinger, +telefon 070 167 98 43, e-post Johannes.messinger@kemi.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2021, UFV-PA 2021/5053.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5053
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-28
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Tillbaka till lediga jobb