Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom kulturgeografi och geografi. Institutionen medverkar bland annat i lärarprogram och är värdinstitution för samhällsvetarprogrammet och samhällsplaneringsprogrammet. På masternivå medverkar institutionen i Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktningarna kulturgeografi och samhällsplanering. Kulturgeografiska institutionen har drygt 50 anställda varav tre stationerade vid Campus Gotland. I dagsläget arbetar ca 200 personer på Campus Gotland i Visby, en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.kultgeog.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning och kursutveckling i huvudsak inom kulturgeografi, i första hand på grundnivå. Undervisning i kvantitativa metoder och geografiska informationssystem (GIS) ingår i arbetsuppgifterna. Den som anställs förväntas undervisa minst 50 % av heltid under de två första anställningsåren. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid doktorsexamen i kulturgeografi. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand forskning med inriktning mot kulturgeografi beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att beaktas.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning. Även förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts betydelse.

Erfarenhet av undervisning och forskning inom området samhällsplanering och hållbar utveckling är meriterande. Särskilt meriterande vad gäller pedagogisk skicklighet är dokumenterad erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder och GIS.

Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga, ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Särskild vikt läggs vid dokumenterad ledarskaps- och samarbetsförmåga.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan belysa sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex ledar- och samarbetsförmåga
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas.

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4707

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

Se även Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning

Upplysningar om anställningen lämnas av Susanne Stenbacka, tel 018-471 7957, e-post: susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggaren på samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4707.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 sept 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4707
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb