Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Professor i romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44. 000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Våra språk undervisas på främst campus men vi bedriver även nätbaserad undervisning. Utöver fristående kurser medverkar institutionen i Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och ansvarar för Masterprogram i språk, Masterprogram i Tysklandsstudier och Masterprogram i ryska i internationella relationer.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ramen för ämnesområdet romanska språk bedrivs idag undervisning och forskning inom följande ämnen: franska, italienska och spanska. Undervisning bedrivs även inom katalanska.

Inom utbildningsområdet ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för tre program: Språkvetarprogrammet, Masterprogrammet i språk samt Ämneslärarprogrammet. Utbildning på forskarnivå ges i romanska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.

Forskningen som bedrivs inom ämnet idag omfattar fransk och spansk språkvetenskap, fransk, spansk och italiensk litteraturvetenskap samt fransk och spansk språkdidaktik. Den språkvetenskapliga forskningen är i hög grad inriktad mot semantik och pragmatik. Våra profilområden är argumentation, diskurs och interaktion, samt modalitet, evidentialitet, grammatikalisering, tempus, modus och aspekt. Inom dessa profilområden bedrivs såväl synkron som diakron forskning.

Arbetsuppgifter: Den sökande förväntas vara verksam inom romanska språk, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och administration. Forskningen innefattar egen forskning och medverkan i forskningssamarbeten. I undervisningen ingår undervisning och kursutveckling på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet och deltagande i utvecklingsarbetet av detsamma samt handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Innehavaren av tjänsten förväntas samverka med externa aktörer. Administration ingår i tjänsten. 

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, initiera, planera och, i förekommande fall, leda forskningsprojekt. Innehavaren av professuren förväntas aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt stimulera och bidra till att utveckla ämnesområdets forsknings- och utbildningsmiljö.

Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig ansvars- och ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på fakultets- och universitetsnivå.

Anställningen kräver närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete. Arbetsspråket på institutionen är svenska. Om innehavaren av tjänsten inte behärskar svenska som arbetsspråk förväntas vederbörande lära sig språket inom de två första åren av anställningen. Universitetet erbjuder vid behov kurser i svenska för nyanställda lärare.

Kvalifikationskrav/Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom ämnet romanska språk eller motsvarande, särskilt fransk och/eller spansk språkvetenskap.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell nivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, samt på forskarnivå. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§32-33) och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (SPRAKFAK 2013/22).

Det krävs att den sökande har dokumenterad undervisningserfarenhet i och på franska och/eller spanska samt kan uppvisa goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av professor vid universitetet ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid tillsättning av denna professur kommer särskild vikt främst att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer stor vikt att fästas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet, samt samverkansmeritering. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga fyra bedömningsgrunder.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens djup, bredd och omfattning ska tillmätas betydelse. Stor vikt ska läggas vid förmågan att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt att etablera och underhålla forskningssamarbeten. Den sökande ska ha visat framgång i att i konkurrens erhålla forskningsanslag.

Eftersom institutionen har ambitionen att stärka sina forskningsmiljöer kommer vikt att läggas vid meritering inom något eller flera av följande forskningsområden:

 • Semantik
 • Pragmatik
 • Argumentation
 • Interaktion och diskurs

Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering med tonvikt på de senaste 10 åren. Även den sökandes bidrag till vetenskapssamhället ska beaktas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Det anses meriterande om den sökande med huvudsaklig vetenskaplig meritering inom franska har viss vetenskaplig meritering inom spanska eller om sökande med huvudsaklig vetenskaplig meritering inom spanska har viss vetenskaplig meritering inom franska.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet avser särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom lednings- och/eller förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå. Med detta avses skicklighet i att leda verksamhet och personal, fatta beslut, motivera andra, skapa engagemang och delaktighet samt förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Vid bedömningen av ledningsskicklighet och administrativ skicklighet ska särskild vikt läggas vid förmågan att verka för en välfungerande arbetsmiljö i en verksamhet där kompetenser i språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik inom olika ämnen förenas.  

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på alla nivåer, särskilt forskarnivå.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av kurs- och programutveckling, undervisning, utbildningsadministration och framgångsrik handledning på alla nivåer. Vidare ska skicklighet att planera, initiera och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att bedriva forskningsanknuten undervisning med förankring i ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Samverkansmeritering avser skicklighet att samverka med det omgivande samhället. Förmåga att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Övrigt: Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och personlig lämplighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och arbetsmiljön.

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa vederbörandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga, engagemang och val av arbetsmetoder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev.
 • Bilageförteckning.
 • Curriculum Vitae.
 • Redovisning av vetenskapliga meriter.
 • Framtida forskningsplaner och projekt.
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på forskarnivå).
 • Redovisning av ledningsskicklighet.
 • Redovisning av övriga meriter.
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer).
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken).
 • Lista med referenspersoner (minst 2 stycken).

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/3974.

För ytterligare information se språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt för Institutionen för moderna språk, professor Christina Kullberg, tel. 018-471 1440, christina.kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2020/3974.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3974
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-21
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb