Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Huvudområdet i forskningsämnet allmän rättslära är analyser av teorier och begrepp som är gemensamma för de olika rättsvetenskapliga disciplinerna. Ämnet inrymmer också perspektiv på de rättsliga och rättsvetenskapliga frågeställningarna som är hämtade från humaniora, samhälls- och beteendevetenskap. Frågor om rättens natur har länge varit centrala för allmän rättslära: Vad är rätten för något? Bör rätten analyseras i termer av normer eller mänskligt beteende? Vilket är förhållandet mellan rätt, tvång och moral och mellan rätten och staten? Hur bör vi förstå juridiska begrepp som rättighet, skyldighet och giltighet? Har dessa begrepp också en moralisk innebörd? Finns det en moralisk skyldighet att lyda lagen? Ämnet inrymmer också en idéhistorisk del i vilken man bland annat undersöker den idéhistoriska utvecklingen av juridiska teorier, begrepp och institut som till exempel ägande, person, rättsstat eller rättighet. Allmän rättslära har således tre tydliga delar: rättsfilosofi, rättsteori och idéhistoria.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

  • Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
  • CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
  • Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).
  • Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
  • Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
  • Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare)
  • Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: Ansökan om anställning som doktorand och Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå ska till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskningsstudierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 26 01.

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast den 1 mars 2021, UFV-PA 2020/4624.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4624
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-09
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb