Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet. Centrum för genusvetenskap har ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Organisatoriskt är Centrum för genusvetenskap placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön och andra maktdimensioner. På Centrum för genusvetenskap finns ett fyrtiotal forskare vars forskning spänner över många fält, ett tjugotal discipliner och alla vetenskapsområden. Här finns utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning, i dagsläget med ett tiotal doktorander. Läs mer om forskningen vid Centrum för genusvetenskap här: www.gender.uu.se/forskning

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning i genusvetenskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen, samt forskning. Till undervisning räknas planering, kursansvar, examination, och kursadministration samt handledning. Undervisningen sker på svenska och engelska. Till forskning räknas egna forskningsprojekt, arbete med forskningsansökningar, att bidra till forskningsmiljön vid Centrum för genusvetenskap, samt att bidra till forskarsamhället genom publikationer och aktiv medverkan i vetenskapliga möten nationellt och internationellt. Även handledning av doktorander kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. I såväl undervisning som forskning ingår också att samverka med det omgivande samhället. I tjänsten ingår även administration i form av ledningsuppdrag och andra administrativa uppdrag. Dessutom ingår att följa forskningsutvecklingen inom genusvetenskap samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller tillägnat sig motsvarande ämnesmässiga djup och bredd inom genusvetenskap och genusforskning, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Sökande ska ha dokumenterad god förmåga till, samt bred och omfattande erfarenhet av, undervisning, kursutveckling och kursadministration i genusvetenskap på grund- och avancerad nivå. Sökande ska ha en samhällsvetenskaplig bakgrund. Den sökande ska kunna undervisa, handleda och administrera på såväl svenska som engelska.

Personliga egenskaper som krävs för den här tjänsten är dokumenterat god social förmåga och samarbetsförmåga, samt att vara stresstålig och strukturerad.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid genusforskning inom något eller några av följande områden: Gender and Nature och/eller STS och/eller Humanimal studies. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenheter av undervisning i genusvetenskap på grund- och avancerad nivå. Det är meriterande att ha haft uppdrag som studierektor, programansvarig, eller liknande. Internationell erfarenhet är meriterande. Det är också meriterande att, utöver kvalitativa metoder, också ha erfarenhet av kvantitativa och/eller digitala forskningsmetoder.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer ska tillmätas stor betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samverkansskicklighet och övrig skicklighet: Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet visas genom dokumenterad förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Samverkan: Förmågan att samverka med det omgivande samhället, inom såväl forskning som undervisning, och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa yrkesskicklighet personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst, internationella erfarenheter eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsmål: För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön kvinna än juridiskt kön man bland lektorer inom Centrum för genusvetenskap. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter inklusive ledning, administration och samverkan
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

Den sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! Ansökan samt bilagor inges via rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i två exemplar till historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2020/3880.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842), samt historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer (HISTFILFAK 2015/82).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, 018-471 72 98.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/3880.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3880
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-10
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb