Uppsala universitet, institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.  Denna anställning kommer att vara placerad vid avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämne är anställningen inriktad mot medicinteknisk innovation och implementering.

Svensk medicinteknisk industri är världsledande inom många områden och sysselsätter omkring 20 000 personer med en omsättning på cirka 60 miljarder kronor per år. En grundläggande förutsättning för dessa historiska framgångar har varit god samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi. För att samla tidigare spridda verksamheter till ett stärkt profilområde har Uppsala universitet tillsammans med Akademiska sjukhuset och Region Uppsala beslutat om en långsiktig och fakultetsöverskridande satsning på medicinsk teknik, Medtech Science & Innovation, där grundvetenskapliga frågeställningar inom medicinsk teknik kopplas med behov som finns inom sjukvården.

Anställningen är även knuten till och placerad vid Medtech Science & Innovation. Centrumet har till sitt förfogande laborativa lokaler i världsklass vid Ångströmlaboratoriet, samt kontors- och mötesrum i nyrenoverade lokaler på Akademiska sjukhuset. Centrumet är även en nationell nod i det strategiska programmet Medtech4Health, som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv med hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen samt invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta, bl.a. från reaktiva åtgärder till mer proaktiva och förebyggande, från passiva mottagare till aktiva medskapare och från sjukdom till hälsa. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg utnyttjas bättre och därmed räcker till fler.

Som en del i denna omställning kommer nya medicintekniska lösningar spela en stor roll, bland annat via de multiprofessionella team med specialistkompetens för mobil avancerad sjukvård bedriven utanför sjukhusen som börjar etableras i flera regioner, men även genom att patienter och anhöriga kan ges hjälp för t.ex. provtagning, monitorering, kommunikation samt rehabilitering.

Ämnesområdet för anställningen är medicinteknisk innovation och implementering för att möjliggöra och bedriva avancerad sjukvård.  

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration inom industriell teknik, med inriktning innovation och implementering, särskilt inom områden kopplade till medicinsk teknik och avancerad distribuerad vård. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av masterstudenter samt doktorander. Den som anställs förväntas bidra till att etablera forskning inom medicinteknisk innovation och implementering. Undervisningen kan innefatta utveckling av kurser relevanta för forskningsområdet samt undervisning av kliniskt verksam personal.  Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppgifter och uppdrag. Arbetet förväntas ske i nära samverkan med andra forskare inom centrumet Medtech Science & Innovation. En viktig målsättning med satsningen är att skapa en kreativ miljö där växelverkan och kontinuerligt kunskapsutbyte mellan teknikforskare och kliniskt verksamma användare av medicinsk teknik sker. Baserad på den sökandes kompetens finns eventuellt möjlighet att förena anställningen som universitetslektor vid Uppsala universitet med en befattning vid enheten för medicinsk teknik och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom medicinteknisk innovation och implementering.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom innovationsledning och implementering av innovationer.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet: Om sökande avser bedriva klinisk verksamhet är klinisk skicklighet av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning som deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrar eller effektiviserar hälso- och sjukvård.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Lennerfors, telefon 0701679553, e-post mailto:thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2021, UFV-PA 2020/4459.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4459
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-07
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb