Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Företagsekonomiska institutionen är en stor institution med ca 140 medarbetare och mer än 2000 studenter. Vid institutionen bedrivs omfattande forskarutbildning med ca 40 doktorander. Institutionens forskningsprofil omfattar alla företagsekonomiämnets olika delar såsom internationellt företagande, marknadsföring, organisation, redovisning och entreprenörskap. Institutionen är också värd för ämnet handelsrätt.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handels­rättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhälls­vetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten.

Som ett led i arbetet har handelsrätten sökt och erhållit ett större anslag för forskning i gränssnittet mellan handelsrätt och företagsekonomi. Projektet avser användning av artificiell intelligens i tekniska lösningar skapade för att hjälpa bland annat värdepappersföretag med dokumentation och rapportering som krävs enligt lag (s.k. RegTech). Företagsekonomiska institutionen rekryterar därför en biträdande universitetslektor som ska ingå i den aktuella forskargruppen. I projektet kommer också att ingå bl a två doktorander. Projektet ingår i ett större sammanhang inom Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och The Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS).

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran och i samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom handelsrätt. Forskningsuppdraget innefattar att driva projektet ”AI-based RegTech” tillsammans med forskningsledaren. I arbetet kommer att ingå att delta i vissa aktiviteter arrangerade av WASP-HS. I arbetet ingår också att delta i vidareutveckling av forskningsverksamheten inom AI, handelsrätt och företagsekonomi.

Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 20 procent under anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska inom fem år förvärva förmåga att undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, ska tillmätas betydelse.

Institutionen strävar efter att rekrytera disputerade medarbetare med en forsknings­inriktning som möjliggör utveckling av samarbetet mellan den handelsrättsliga och den övriga forskningsverksamheten inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten, särskilt ekonomiämnena och i synnerhet i företagsekonomi. Dokumenterad förmåga till sådan tvärvetenskaplig forskning och forskningssamarbete är därför meriterande. Dessutom är dokumenterad forskningserfarenhet inom artificiell intelligens, compliance management, och/eller finansmarknadsstudier meriterande för tjänsten.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner till sökande av anställning som biträdande universitetslektor

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4092.

För ytterligare information: universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-10-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fem år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Peter Thilenius, tel 018-471 1613, e-post peter.thilenius@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4092.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö k
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4092
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb