Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Projektet är en del av SwedNESS, den nationella forskarskolan för neutronforskning. Forskarskolan syftar till att stärka Sveriges långsiktiga kompetens och konkurrenskraft inom neutronvetenskap genom att ge sina studenter forskarutbildning och en grund för nätverkande. Mer information finns på SwedNESS hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Ett av de mest lovande elektrodmaterialen för batterier bortom litiumjontekniken är Prussian blue-analoger (PBA), med en i hög grad konkurrenskraftig elektrokemisk prestanda sett till dess kostnad. En av de största utmaningarna för denna typen av material idag är dess fuktkänslighet, vilket kan orsaka kapacitetsminskning under lagring samt sidoreaktioner i ett batteri. Men, om allt vatten avlägsnas från strukturen leder detta till ytterligare lager av komplexitet på grund av den dramatiska fasomvandling som sker i katjon-rika PBA. I nuläget finns väldigt lite förståelse kring vilken roll vatten spelar i stabiliseringen av strukturen eller hur det påverkar migration av katjoner genom den porösa strukturen. Om en lösning till vattenkänsligheten ska hittas måste fördelarna som vattnet för med sig förstås på en fundamental nivå för att effektiva lösningar ska kunna utformas. Detta projektet kommer att utforska rollen som vatten spelar både vad gäller stabilisering av strukturen och möjliggörande av snabb jontransport i Prussian white (PW) genom en kombination av neutrondiffraktion och inelastisk och kvasielastisk neutronspridning (INS och QENS). För att ge stöd åt dessa mätningar kommer också andra tekniker som röntgendiffraktion, Mössbauerspektroskopi, termisk analys, avbildning, IR/Raman, UV/Vis, NMR och elektrokemisk testning, så som kronoamperometri och cyklisk voltammetri, användas för att utvinna information om källor till resistans samt diffusionshastighet hos mobila species. Projektet kommer att involvera ansökning för samt resande till (eller användande av så kallade ”mail-in capabilites” hos) internationella anläggningar som neutronanläggningen ISIS och synkrotronanläggningen Diamond i Storbritannien, synkrotronanläggningen DESY i Tyskland och synkrotronanläggningen MaxIV i Lund. Till sist, då projektet innehåller en betydande del samarbete med Docent Maths Karlssons grupp vid Chalmers, kommer en del av arbetet att vara förlagt i Göteborg.

Arbetsuppgifter: Studenten förväntas undersöka en serie av olika PBA inom systemet AxFe[Fe(CN)6]1-y.zG, syntetiserade av en annan doktorand. Studenten kommer att använda en kobination av tekniker för att karakterisera strukturen och egenskaper med ett fokus på neutrondiffraktion, inelastisk och kvasielastisk neutronspridning. Dessutom ska studenten ta initiativ till att få tillgång till och använda metoder för att stötta huvudprojektet, antingen genom samarbeten eller genom att utföra arbetet själv. Studenten måste utforma, planera och utföra det experimentella arbetet, ibland i samarbete med andra forskare nationellt och internationellt, kritiskt analysera och diskutera resultaten, och presentera arbetet muntligt vid vetenskapliga konferenser och skriftligt i form av vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter. Avslutningsvis förväntas studenten delta i samtliga obligatoriska gruppaktiviteter, vilket inkluderar att vara personligt ansvarig för specifik labbutrustning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi eller fysik.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  • studenten ska vara mycket motiverad, villig att ställa frågor samt vara angelägen att lära sig ny vetenskap och uppvisa stor uthållighet då denne ställs inför utmanande uppgifter.

Hänsyn kommer också att tas till god organisatorisk disciplin, god samarbetsförmåga, driv och initiativförmåga, entusiasm och självständighet. Avslutningsvis tas i beaktning hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Tidigare erfarenhet med Rietveldmetoden, QENS och/eller utförande av experiment vid större anläggningar bedöms som en stor fördel.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande redogör för sina forskningsintressen, CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, publicerade artiklar och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner ska också inkluderas.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Ort: Uppsala och Göteborg

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr William Brant, william.brant@kemi.uu.se eller A. Prof. Maths Karlsson, maths.karlsson@chalmers.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2021, UFV-PA 2020/4060.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4060
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb