Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området klinisk psykologi avseende teorier och kliniska tillämpningar med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Vidare ingår att ansvara för de yrkesförberedande momenten inom institutionens yrkesutbildningar, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog med KBT inriktning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom klinisk psykologi, framförallt gällande olika aspekter inom behandlingsforskning med KBT-inriktning. Det är även önskvärt att den kliniska forskningen fångar in aktuella utvecklingstrender (t ex transdiagnostiska modeller) och metoder inom KBT samt att det även finns fokus på klinisk bedömning och prevention.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att undervisa inom klinisk psykologi (KBT) och psykiatrisk diagnostik. Förtrogenhet med varierande pedagogiska metoder bedöms vara fördelaktigt. Vidare kommer erfarenhet av uppsatshandledning inom klinisk psykologi att tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknutna undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av kursledarskap inom KBT-kurser.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Bred arbetslivserfarenhet som psykolog inom det kliniska området kognitiv beteendeterapi och med erfarenhet av diagnostik betraktas som synnerligen viktiga meriter.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är viktiga för anställningen och kommer att beaktas. Vidare kommer internationella samarbeten att tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Lista med referenspersoner
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2020/3302.

För ytterligare information:

Instruktioner till sökande

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för psykologi Timo Hursti, tel. 018 471 7842, e-post Timo.Hursti@psyk.uu.se.

För information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Veronika Bratt, 018-471 4878, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2020, UFV-PA 2020/3302.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3302
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-10-22

Tillbaka till lediga jobb