Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap (Cfg) inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar både sociala och biologiska perspektiv på kön/genus. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Läs mer om vår forskning här: gender.uu.se/forskning

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH) bedriver forskning, undervisning inom program och fristående kurser på grund- och avancerad nivå och för alla vårdrelaterade yrken. Läkarstudenter tillbringar en termin vid KBH för studier i pediatrik, obstetrik och gynekologi. Blivande sjuksköterskor utbildas i pediatrisk och gynekologisk omvårdnad. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och barnmorskeprogrammet ger specialistkompetens inom pediatrisk omvårdnad respektive reproduktiv hälsa samt möjlighet till både yrkesexamen och magisterexamen. Samtliga dessa utbildningar innefattar självständigt arbete, verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar och seminarier. Vid enheten för Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) ges ett masterprogram i internationell hälsa samt delar av ett masterprogram i humanitärt bistånd. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap. Läs mer om vår forskning här:  https://kbh.uu.se/forskning/

WoMHeR: Psykisk ohälsa är på väg att bli samtidens största och mest kostsamma samhälleliga problem. Under de senaste åren noteras ett ökande intresse för frågor som rör kvinnors hälsa. Uppsala universitet startade 2020 ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR (https://uu.se/forskning/womher/). I centrumet samlas mångvetenskaplig kompetens för att bedriva forskning och samverkan som främjar kvinnors psykiska hälsa. En viktig del av WoMHeR är en nystartad forskarskola där detta doktorandprojekt ingår som ett av 16 projekt.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning Denna doktorand i genusvetenskap kommer att vara anställd och placerad på Centrum för genusvetenskap och ingå i WoMHeR forskarskolan för att utföra det kvalitativa interdisciplinära projektet Matching Gametes: Making Family and Nation Through Assisted Reproduction Technologies. Projektet handleds av Professor Ulrika Dahls och MD, FD Evangelia Elenis och syftar till att undersöka förståelser, praktiker och erfarenheter av att matcha donerade könsceller med blivande föräldrar genom assisterad reproduktion i Sverige. Projektet som leder till en avhandling i genusvetenskap är situerat inom kritiska släktskapsstudier och feministiska teknik- och vetenskapsstudier och kan omfatta: 1) genomgång och analys av tidigare forskning på temat, 2) analys av svenska riktlinjer för matchning av gameter, 3) deltagande observation i klinisk miljö samt 4) intervjuer med klinisk personal och (blivande) föräldrar.  

Forskarutbildning i genusvetenskap omfattar 4 år av heltidsarbete och samfinansieras av WoMHeR. Doktoranden förväntas arbeta heltid och bidra aktivt till forskningsmiljöerna på CfG och KBH och delta i Dahls och Elenis respektive forskargrupper. Ytterligare arbetsuppgifter kan ingå, såsom undervisning eller administration upp till 20% av en heltid och kan därmed bidra till prolongation av doktorandtiden med motsvarande tid.  

Kvalifikationer  Allmän behörighet för denna tjänst är avslutad högskoleutbildning om 240 hp, varav minst 60hp är på avancerad nivå med slutexamen på Masternivå. Särskild behörighet är masterexamen i humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, hälsovetenskap eller medicin.  Tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning, kurser i genusvetenskap och arbete med genus- och sexualitetsrelaterade frågor är starkt meriterande. Klinisk och/eller professionell erfarenhet av frågor som rör assisterad befruktning och donerade könsceller, sexuell hälsa, och/eller tidigare erfarenhet av arbete med frågor som rör HBTQ-familjer och/eller solomödrar är också meriterande. Då den empiriska forskningen sker på svenska måste kandidaten behärska både engelska och svenska i både tal och skrift. Kandidaten bör också ha lätt för att samarbeta och ett intresse för tvärvetenskaplighet.   

Ansökningsförförande  Ansökan bör skrivas på engelska. Den ska innehålla ett CV som beskriver utbildning och meriter, ditt examensarbete, kopior av examensbevis och betyg samt eventuella publikationer. Den ska också innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) som beskriver A) varför du vill doktorera i genusvetenskap och genomföra detta projekt och B) reflektioner över tidigare relevanta erfarenheter. Den ska också innehålla en forskningsplan (max 5 sidor, inkl. bibliografi) där du redogör för hur du vill närma dig detta projekt om matchning av donerade könsceller med blivande föräldrar metodologiskt, teoretiskt och praktiskt. Det är viktigt att forskningsplanen reflekterar din förståelse för centrala frågor inom genusforskning, att den formulerar forskningsfrågor och reflekterar över eventuella utmaningar i genomförande. Din ansökan ska också innehålla kontaktinformation för två referenspersoner, företrädesvis kopplade till akademiska meriter och kompetenser. 

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan: http://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen och huvudhandledare, Ulrika Dahl, ulrika.dahl@gender.uu.se

Upplysningar om Centrum för genusvetenskap: Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, Email: helena.henriksson@gender.uu.se.

Upplysningar om Institution för kvinnors och barns hälsa lämnas av: Evangelia Elenis, evangelia.elenis@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2020, UFV-PA 2020/3138.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20210101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3138
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-02
Sista ansökningsdag 2020-10-15

Tillbaka till lediga jobb