Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 200 anställda och ytterligare ca 150 anknutna forskare.

Läs mer på www.pubcare.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet

Stressrelaterade sjukdomar och hälsoproblem är vanliga i befolkningen. Psykiska diagnoser såsom depression, ångest, akut stress och utmattningssyndrom ligger bakom en stor andel av sjukfrånvaron i Sverige, särskilt för anställda inom skola, vård och omsorg och för kvinnor. På institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap behöver vi förstärkning av forskning och undervisning inom ämnet folkhälsovetenskap med särskilt fokus på området arbetsliv, stress och epidemiologi. Ämnet omfattar hur organisatorisk och social arbetsmiljö, inklusive arbetsplatsens ledarskap, över tid påverkar risken att drabbas av stressrelaterad psykisk och somatisk ohälsa samt sjukfrånvaro. Målsättningen med forskningen är att bidra till kunskapsutvecklingen om orsaker i arbetslivet och i skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv till stressrelaterade psykiska och somatiska sjukdomar. Målsättningen med undervisningen är att bidra till studenternas kunskaps- och kompetensutveckling med avseende på folkhälsovetenskap och epidemiologi med ett särskilt fokus på ledarskap och psykosociala faktorer i arbetslivet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår:

  • Undervisning på, och eventuellt studierektorsuppdrag för, kurser inom folkhälsovetenskap, med särskilt fokus på epidemiologi, registerbaserad forskning och forskning som rör arbetsliv och ledarskap, samt medverkan i att utveckla den folkhälsovetenskapliga masterutbildningen.
  • Egen forskning inom ämnesområdet folkhälsovetenskap med inriktning mot arbetsliv, stress och epidemiologi. Forskningsfokus ligger framför allt på orsaker i arbetslivet, och i skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv, till stressrelaterad ohälsa men även på hur sådan ohälsa påverkar arbetsförmåga och arbetslivsanknytning. Stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro är vanligt bland anställda i skola, vård och omsorg samt bland kvinnor, varför forskning som fokuserar arbetsförhållanden för dessa grupper är särskilt angelägen.
  • Att leda och utveckla en forskargrupp med fokus på arbetsliv och rehabilitering vid långvarig sjukdom.
  • Samverkan med organisationer utanför akademin.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 23 och 33 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att i första hand fästas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är egen forskning om orsaker i arbetslivet till stressrelaterad ohälsa bland kvinnor eller anställda i skola, vård och omsorg samt specifik kompetens kring arbetsplatsens ledarskap. Även egen forskning om könsskillnader i stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro i olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer i arbetslivet är meriterande. Då institutionen arbetar nära klinisk verksamhet och på uppdrag av olika samhällsaktörer är erfarenhet av kliniskt arbete och från organisationer utanför akademin önskvärd.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 23 § AO. Se även 8 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även 28-31 §§ AO och 9-10 §§ RB. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 31 § AO. Se även 9 § RB.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 29 § AO. Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 6 § RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: August Aronsson (fakultetshandläggare), 018-4715793; Karin Nordin (prefekt), 018-4713487.

Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2020, UFV-PA 2020/3515.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3515
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb