Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik mångvetenskaplig kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR (https://uu.se/forskning/womher). Den övergripande målsättningen för WoMHeR är att ta fram evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. En väsentlig och viktig del av centrumets verksamhet är en forskarskola där detta doktorandprojekt ingår.

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både teoretiska frågeställningar och historiska eller samtida material. Vissa profilområden är formaliserade. Information om institutionen finner du på http://www.littvet.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolans seminarieverksamhet, workshops mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Doktoranden kommer att ingå i WoMHeR forskarskolan och medverka i ett tvärvetenskaligt projekt vars syfte är att utveckla metoder för att utforska kopplingar mellan traumatiserande upplevelser och berättande framställningar av sådana. Inom ramen för det projektet, som är förlagt till Litteraturvetenskapliga institutionen, har doktoranden i uppgift att bedriva forskning om representationer av det tidiga förloppet efter sexuella övergrepp i samtida litteratur utifrån narratologiska och psykotraumatologiska perspektiv.

Doktoranden ska skriva en avhandling som (1) analyserar populära samtida litterära och gärna även filmiska skildringar av våldtäktsrelaterat trauma; (2) teoretiserar och utforskar länken mellan våldtäktsrelaterat trauma och litterära och gärna även filmiska narrativ om dessa; och (3) bidra till den allmänna medvetenheten om våldtäktsrelaterat trauma.

Materialet bör utgöra cirka femton samtida romaner, noveller, filmer och tv-serier där våldtäktsrelaterat trauma utgör en betydande del av intrigen. Studien kommer att genomföras på engelska och materialet ska täcka in två språkområden (utöver engelskspråkigt material gärna franskt, italienskt, tyskt, spanskt eller nordiskt).

För att ansökan ska tas i beaktande krävs att den sökande skickar in en avhandlingsplan, helst skriven på engelska, som tydligt beskriver hur det föreslagna projektet ska genomföras i fråga om teori, metod och material, samt skissar en preliminär tidsplan. Avhandlingsplanen ska också diskutera projektets relevans och redogöra för den sökandes intresse för projektet och forskarskolan. Avhandlingsplanen får inte överskrida 10 sidor.

Ansökan skall förutom avhandlingsplanen innehålla påbyggnadsuppsatser inom ämnet litteraturvetenskap (C-, magister-/masteruppsatser), kort CV, eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Bifoga även kopior av examensbevis och betyg samt namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner. Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, det vill säga fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper med examen motsvarande master. Huvudämnet ska vara Litteraturvetenskap eller motsvarande disciplin (exempelvis Skandinavistik eller Comparative Literature).

Utbildning på forskarnivå i Litteraturvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan, se Litteraturvetenskapliga institutionens hemsida: https://www.littvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

För vidare information se Historisk-filosofiska fakulteten webbplats om avhandlingsplan och ansökningsförfarande, http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Vid bedömningen av de sökande kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Viktiga dokument för att bedöma denna förmåga är redogörelsen för avhandlingsplan som ställs i relation till tjänstens inriktning och till verksamheten vid forskarskolan WoMHeR, samt tidigare uppsatser och publicerat material. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska (danska eller norska) och engelska är av stor vikt. Undervisningsspråket på kurser och seminarier på Litteraturvetenskapliga institutionen är i regel svenska och på WoMHeR i regel engelska. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i både svenska (danska eller norska) och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Det är önskvärt att den sökande har förmåga och vilja att ingå i tvärvetenskapliga samtal. Det kan vara meriterande med tidigare studier i medicin och/eller psykologi.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Tidigast 2020-12-07 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Patrik Mehrens, 018-471 61 91, patrik.mehrens@littvet.uu.se eller studierektor för forskarutbildningen Anna Williams, anna.williams@littvet.uu.se, 018-471 29 61.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2020, UFV-PA 2020/2999.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 2020-12-07 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2999
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-08-24
Sista ansökningsdag 2020-10-01

Tillbaka till lediga jobb