Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i avdelningar och forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.it.uu.se.

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2) samlar en unik kombination av expertis inom ämnena datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Inom ämnet människa-datorinteraktion är MTO-gruppen (Människa-Teknik-Organisation) den största med stora forsknings- och utbildningsuppdrag, och det är inom den gruppen anställningen är placerad. Aktuell forskning inom MTO-området spänner över en rad olika ämnen, de allra flesta med fokus på forskning om användning av IT i arbetslivet. MTO-gruppens verksamhet befinner sig i en expansiv fas, med flera nya undervisningsuppdrag och flera olika forskningsprojekt med tillämpningar inom främst hälso- och sjukvård samt inom transportsektorn. Mer information om MTO-gruppen finns här https://www.htogroup.org.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnet människa-datorinteraktion är tvär-vetenskapligt och omfattar analys, design och utvärdering av människors interaktion med, och kommunikation via, datoriserade system, artefakter och digital teknik i allmänhet, på såväl individ, grupp som organisationsnivå. Inom MTO-området handlar huvuddelen av forskningen om användning och utveckling av IT i arbetslivet och omfattar så vitt skilda forskningsområden som kognitiva arbetsanalyser, visualisering av komplex information, e-hälsa, organisatoriskt lärande, medicinsk informatik, komplexa organisatoriska system, socioteknisk systemdesign, IT och etik, resilience engineering och safety science. Forskningen handlar om att förstå IT-systems effekter på individer och organisationer, samt design och införande av IT-system för arbete. 

Teoretiska utgångspunkter kan vara, men är inte begränsade till, distribuerad kognition, aktionsforskning och ekologisk psykologi. Forskningen är både teoretisk och tillämpad. De metodologiska ansatserna är ofta kvalitativa, men kvantitativa metoder förekommer också. 

Målsättningen med forskningen är att bidra till kunskapsutvecklingen genom metod- och teoriutveckling inom ämnet, så att människor, arbetsliv och samhälle bättre kan uppnå sina mål. 

Målsättningen med undervisningen är att bidra till studenternas kunskaps- och kompetensutveckling i ett brett spektrum, från verktygskunskap till kritiskt analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter:  

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander och examensarbeten.
   
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
   
 • Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag i form av projektledning och administration kopplad till forskningsprojekt.

Behörighetskrav: 

 • Doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
   
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
   
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
   
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
   
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom användning och utveckling av IT i arbetslivet med fokus på säkerhet (safety), effektivitet, arbetsmiljö och hälsa, samt organisatoriskt lärande. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av att ha undervisat på olika nivåer samt relevanta ämnesdidaktiska meriter. Av särskild vikt är också erfarenheter från att ha utvecklat och givit kurser inom MTO-området, samt från undervisning i projektbaserade kurser. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är mycket betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag, samt industrisamverkan och samverkan med myndigheter är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Anders Arweström Jansson, e-post mailto:anders.arwestrom.jansson@it.uu.se och professor Åsa Cajander, e-post asa.cajander@it.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2020, UFV-PA 2020/2506.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2506
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-09-29
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb