Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig, datadriven och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. Institutionsplacering görs inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bestäms i samband med anställning.

Beskrivning av ämnesområdet: Området innefattar translationell forskning som syftar till att utveckla nya kliniska tekniker för funktionell bildanalys (imaging) och målstyrd läkemedelsbehandling. Det omfattar studier i experimentella modeller och med fördel koncept som också prövas i första kliniska studier. För experimentella studier läggs stor vikt på ex vivo- och in vivo-studier i relevanta modeller också med humana celler och vävnader, där funktionell bildanalys kan ske med kliniskt relevanta metoder som positronemissionstomografi (PET) eller single photon emission computed tomography (SPECT). Målstyrd läkemedelsbehandling innefattar strategier för att samutnyttja de spårämnen som används vid funktionell bildanalys för riktad läkemedelsbehandling mot endogen målvävnad i syfte att minimera biverkningar av behandling, liksom olika cellterapier, så kallade avancerade läkemedel, där celler märks ex vivo med spårämnen i syfte att kunna monitorera cellers överlevnad och potentiella anrikning i målvävnad. Experimentella och kliniska studier med funktionell bildanalys eller målstyrda behandlingar bör utvärderas med jämförande analys av funktionell effekt.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Sökande förväntas bedriva forskning med en stark laborativ bas som förstärker och kompletterar redan pågående forskning inom funktionell bildanalys och målstyrd behandling vid SciLifeLab. Ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet ingår. Hit räknas även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 12a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Enligt § 38 Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) krävs pedagogisk skicklighet i enlighet med § 23 AO. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd samt relevans för tjänsten ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som stärker och aktivt bidrar till den laborativa, analytiska och teknologiska forskning som bedrivs vid SciLifeLab. Erfarenhet och kompetens med avseende på experimentella modellsystem ex vivo, in vivo, patientmaterial eller utveckling av avancerade molekylära biomarkörer och teknologier för bildanalys är meriterande. Se även §§ 20-21 AO och § 11 Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att relatera undervisningen till aktuell forskning, tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även §§ 22-23 och 38 AO och § 12 RB.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas viss vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även §§ 28-29 AO och § 13 RB.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas viss vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även §§ 30-31 och § 13 RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet uppfattas ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Övrigt: Tjänsten är kopplad till SciLifeLab Fellows-programmet, vilket innebär en basfinansiering om 14 miljoner kronor över sex år.

Ansökan består av: Personligt brev (1 sida), CV, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet, forskningsplan (1-2 sidor), förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, examensbevis för doktorsexamen, övriga handlingar som åberopas i ansökan, artiklar i fulltext (högst 10).

För regler och riktlinjer, se:
Riktlinjer och bedömningsgrunder
Anställningsordning vid Uppsala Universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:
Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus Karin Forsberg Nilsson, 070-1679579, karin.nilsson@igp.uu.se.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 15 oktober 2020, UFV-PA 2020/1827.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1827
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-02
Sista ansökningsdag 2020-10-15

Tillbaka till lediga jobb