Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder utbildning i sociologi på grund- och avancerad nivå. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, och sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Institutionen är också värd för Centrum för Socialt Arbete, Socionomprogrammet liksom Personal- och arbetslivsprogrammet (PA-programmet), samt det nyinrättade Sociologiprogrammet, som är ett mer teoretiskt och forskningsinriktat program i ämnet.

Sociologi är en samhällsvetenskaplig grundvetenskap. Eftersom samhället blir alltmer komplext, kännetecknas även sociologiämnet av en ökad teoretisk och metodologisk pluralism. Att förstå hur olika teorier och metoder samverkar blir också allt viktigare. En modern sociologi förutsätter därför erfarenhet av och förtrogenhet med olika metoder, samt en medveten om hur man kan kombinera dessa.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. I undervisningen ingår som viktigaste delar kvalitativa metoder och även sociologisk teori, vid behov kan även andra sociologiska teman ingå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet liksom samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Den som blir anställd förutsätts också vilja och kunna åta sig olika förtroendeuppdrag som ingår i det kollegiala självstyret inom universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Sökande ska vara väl förtrogen med (1) sociologisk teori, och (2) den aktuella forskningen inom sociologisk teori. Vidare ska sökande (3) ha betydande erfarenhet av att undervisa inom sociologisk teori och/eller inom AOP. Slutligen ska den sökande (4) själv ha erfarenhet av och vara aktiv i forskning, helst inom dessa områden.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk, praktisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid sidan av god och bred förankring i sociologi väger i denna anställning dokumenterad erfarenhet av kvalitativa metoder tungt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Särskild vikt ska ges god förtrogenhet med den aktuella forskningen inom sociologi, liksom dokumenterad erfarenhet av samhällsrelevant forskning. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, och aktualitet ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på master- och forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid undervisningserfarenhet inom sociologisk metod, i synnerhet kvalitativa metoder. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, i det ligger även utvecklandet av pedagogiska metoder och praktiker. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning tillmätas betydelse, liksom förmåga att forsknings- och samhällsanknyta undervisningen. Även interaktion med aktörer inom och utanför universitetet rörande högskolepedagogiska frågor ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och erfarenhet av administrativa uppdrag är liksom ledningsskicklighet betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Vikt kommer också att tillmätas kompetens i IT och erfarenhet av distansundervisning.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Lista med referenspersoner
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner till sökande

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1805.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Sociologiska institutionen Ilkka Henrik Mäkinen, 018-471 14 84, ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se.

För information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Veronika Bratt, 018-471 48 78, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 juli 2020, UFV-PA 2020/1805.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1805
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-28
Sista ansökningsdag 2020-07-06

Tillbaka till lediga jobb