Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder utbildning i sociologi på grund- och avancerad nivå. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, och sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Institutionen är också värd för CESAR, Socionomprogrammet liksom Personal- och arbetslivsprogrammet (PA-programmet), samt det nyinrättade Sociologiprogrammet, som är ett mer teoretiskt och forskningsinriktat program i ämnet.

Sociologi är en samhällsvetenskaplig grundvetenskap. Eftersom samhället blir alltmer komplext, kännetecknas även sociologiämnet av en ökad teoretisk och metodologisk pluralism. Att förstå hur olika teorier och metoder samverkar blir också allt viktigare. En modern sociologi förutsätter därför erfarenhet av och förtrogenhet med olika metoder, samt en medveten om hur man kan kombinera dessa.

Dagens samhälle förutsätter och bygger alltmer på kunskap framtagen med hjälp av olika statistiska analyser. Allt fler praktiker, yrken och människor kommer också i kontakt med och är i sitt arbete beroende av dessa. För att kunna förstå, kritiskt granska och värdera sådana analyser krävs en grundläggande kunskap om de statistiska utgångspunkterna, begreppen och metoderna. Eftersom en sådan förståelse inte är intuitiv för de flesta människor blir följaktligen de pedagogiska kraven på de lärare som undervisar i statistik och kvantitativ metodik betydande. Det blir då extra viktigt att även lärare har erfarenheter av och kan relatera dessa kunskaper till de praktiska situationer, institutioner och organisationer vi möter i samhället.

Arbetsuppgifter: Sociologiska institutionen söker en universitetslektor som kan arbeta med och undervisa om vetenskapliga metoder i allmänhet, och kvantitativa metoder i synnerhet. Undervisningen kommer i första hand att ske inom institutionens grundutbildning, men förmåga att undervisa på samtliga nivåer är en förutsättning för anställning.

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet liksom samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Den som blir anställd förutsätts också vilja och kunna åta sig olika förtroendeuppdrag som ingår i det kollegiala självstyret inom universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Undervisningserfarenhet i kvantitativa metoder samt forskning där kvantitativa metoder används krävs. Det krävs likaså att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Sökande ska vara väl förtrogen med (1) statistisk analys och kvantitativa metoder, (2) den aktuella forskningen om olika, för samhället relevanta områden, inom vilka statistisk analys och kvantitativa metoder används. Vidare ska sökande (3) ha en betydande erfarenhet av att undervisa i kvantitativa metoder inom samhällsvetenskapen. Slutligen ska den sökande (4) själv ha erfarenhet av och vara aktiv i forskning inom något av de för samhället relevanta områden som avses under pkt 2.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid sidan av god och bred förankring i sociologi väger i denna anställning dokumenterad erfarenhet av statistik och kvantitativ metod tungt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Särskild vikt ska ges god förtrogenhet med den aktuella forskningen inom sociologi, liksom dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, och aktualitet ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid undervisningserfarenhet inom sociologisk metod, i synnerhet kvantitativa metoder. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas, i det ligger även utvecklandet av pedagogiska metoder och praktiker. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning tillmätas betydelse, liksom förmåga att forsknings- och samhällsanknyta undervisningen. Även interaktion med aktörer inom och utanför universitetet rörande högskolepedagogiska frågor ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och erfarenhet av administrativa uppdrag är liksom ledningsskicklighet betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Vikt kommer också att tillmätas kompetens i IT och erfarenhet av distansundervisning.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Lista med referenspersoner
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner till sökande

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1803.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Sociologiska institutionen Ilkka Henrik Mäkinen, 018-471 14 84, ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se

För information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Veronika Bratt, 018-471 48 78, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2020, UFV-PA 2020/1803.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-12-01
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1803
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-21
Sista ansökningsdag 2020-06-30

Tillbaka till lediga jobb