Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Anställningen, som omfattar 65 %, är tidsbegränsad och gäller perioden 2020-07-01 till och med 2021-06-30

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I anställningen ingår undervisning på svenska och engelska i kyrko- och missionsstudier med inriktning mot missionsvetenskap. Även undervisning på ämnesövergripande kurser kan ingå. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför-ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid att den sökande har doktorsexamen i missionsvetenskap samt dokumenterad erfarenhet av fältstudier i utomeuropiska miljöer.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Beträffande pedagogisk skicklighet krävs erfarenhet av att undervisa inom fältet kyrko- och missionsstudier med inriktning mot missionsvetenskap samt erfarenhet av att ha arbetat med intersektionella perspektiv och särskilt frågor om kön och etnicitet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och erfarenhet av handledning och examination. Hänsyn kommer också att tas till att den sökande har erfarenhet av och förmåga att undervisa i ämnet både på campus och IT-distans.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att beaktas. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande:

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
  • Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbets- och ledningsförmåga.

Eventuella skriftliga handlingar, som inte går att skanna in, skickas till Uppsala universitet, Teologiska fakulteten, Box 511, 751 20 Uppsala.

Lön: Enligt överenskommelse.

Tillträde: 2020-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 65%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen anders.sjoborg@teol.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2020, UFV-PA 2020/1620.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 65
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1620
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb