Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt från och med HT-19 masterprogrammet i digital humaniora (DH). Dessutom bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Institutionen för ABM är vidare, på initiativ från Historisk-filosofiska fakulteten, värd för ett uppbyggnadsarbete av DH som ett nytt fält för fakultets- och områdesövergripande samarbeten inom forskning, utbildning och infrastruktur vid Uppsala universitet. För närvarande är denna satsning inne i ett expansivt skede, bland annat genom en planerad centrumbildning för forskningssamarbeten och infrastrukturellt stöd inom DH. Det är till denna satsning som den aktuella tjänsten är knuten.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination framförallt på masterprogrammet i DH, men undervisning och examination på masterprogrammet i ABM förekommer också. Undervisningen som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt djuplodande och praktiskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på digital humaniora samt att skapa fördjupad förståelse för och kunskap kring hur digitala metoder, digitala källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer inverkar på villkoren för humanistisk kunskapsproduktion, på olika kulturarvsinstitutioners verksamhet och på humanistiska kompetensers tillämpbarhet i arbetslivet. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra en integration av ömsesidigt relevanta kurser och kursinslag mellan masterprogrammet i ABM och digital humaniora. Till undervisning räknas ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning. Även handledning av doktorander i biblioteks- och informationsvetenskap kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Ledningsuppdrag kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Dessutom ingår att följa forskningsutvecklingen inom digital humaniora, ABM samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att undervisa på såväl campus som distans i nätbaserad form. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med forskare med inriktning på digital humaniora både på Uppsala universitet och på andra lärosäten.

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma. Den som inte kan svenska förväntas ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbets- och undervisningsspråk inom två år.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i en humanistisk eller samhällsvetenskaplig disciplin med direkt relevans för arbetsuppgifterna, som visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vid anställning som universitetslektor förutsätts att den sökande för att vara behörig har aktuell undervisningserfarenhet av relevant slag från högskola eller universitet.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, liksom visad förmåga med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska är en merit.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Det bör påpekas att det kommer att finnas möjligheter för innehavaren av det utlysta lektoratet att delta i utvecklingen av och påverka profileringen av DH vid Uppsala universitet. Det är därför meriterande med tidigare dokumenterade erfarenheter från mångvetenskaplig humanistisk forskning, undervisning och forskningsledning inom ämnesområdet digital humaniora. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, forskning och publikationer inom ABM-disciplinerna, dvs. arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap, är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! ansökan samt bilagor inges via rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1512.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) samt historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen (HISTFILFAK 2015/82).

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, 018-4712598.

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2020, UFV-PA 2020/1512.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1512
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-22

Tillbaka till lediga jobb