Uppsala universitet, Inst f pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se/.

Didaktik: Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation. För mer information om pågående forskning i didaktik, se https://edu.uu.se/forskning/didaktik/.

Beskrivning av tjänsten: Denna doktorandplats i didaktik är knuten till en nystartad forskningsmiljö där insikter och metoder från utvecklings- och kognitionspsykologi används för att undersöka barns kognitiva utveckling och lärande, med ett särskilt fokus på barn i förskolan och de tidiga skolåren. Forskningen omfattar såväl grund- som praktiknära forskning om bland annat hur barn lär sig matematiska koncept, vilka generella kognitiva förmågor som är viktiga för lärande och hur positiva och negativa erfarenheter påverkar barns utveckling och lärande. Inom forskningen används primärt ett flertal kvantitativa metoder (t. ex. EEG, ögonrörelsemätning, beteendeexperiment, beräkningsmodeller, etc.).

Som doktorand kommer du att arbeta med frågeställningar inom ramen för pågående projekt i forskningsmiljön. Erfarenhet av att arbeta med barn inom ramen för forskning eller annan verksamhet är därför önskvärt. Önskvärt är också erfarenhet av, eller ett intresse av att arbeta med, kvantitativa forskningsmetoder.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå: grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet i didaktik har den som med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_180629.pdf, ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att doktorera inom denna forskningsmiljö, ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande) samt ev andra publikationer, en kort CV med angivande av eventuella publikationer, examensbevis och betyg, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor. Avhandlingsplanen ska kopplas till ett tema som forskningsmiljön omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

För mer information om forskarutbildning på institutionen, se https://edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf  

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se Allmän studieplan didaktik.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se Forskarutbildning i utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting (kajsa.brating@edu.uu.se), docent Marcus Lindskog (marcus.lindskog@edu.uu.se, tel 072-9999169), eller docent Johan Prytz (johan.prytz@edu.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/115.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/115
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-20
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb