Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. För mer information, se www.it.uu.se.

Uppsala Computing Education Research Group (UpCERG) erbjuder en bred och öppen forskningsmiljö inom datavetenskapens didaktik. Gruppens forskare har en stark förankring i institutionens utbildningsverksamhet och är aktiva i internationella sammanhang, bl.a. inom ACM och IEEE. Mer information finns på https://www.it.uu.se/research/group/upcerg.

Beskrivning av ämnesområdet: Datavetenskapens didaktik är ett ämnesdidaktiskt forskningsområde där man studerar lärande och undervisning i ämnet datavetenskap. Förutom traditionella aspekter, som lärande och undervisning relaterat till datavetenskapliga begrepp och design av datavetenskapliga utbildningsprogram i högre utbildning, ingår frågeställningar som hur identitet, kultur och genusaspekter inverkar på förutsättningar att bedriva datautbildning på olika nivåer i ämnet. Frågan om hur en datavetenskaplig utbildning bör förbereda studenter för att kunna konstruktivt bidra till samhällsutvecklingen, och kanske framförallt vad gäller hållbarhet och klimatpåverkan, hör också till ämnet.

Ämnet är interdisciplinärt där datavetenskap och utbildningsvetenskap är komponenter och tonvikten dem emellan varierar beroende på aktuell frågeställning. I relation till annan ämnesdidaktisk forskning utgör generella utbildningsvetenskapliga frågor en sammanhållande länk medan skillnaden mellan ämnen medför att de olika ämnesdidaktiska forskningsfälten är unika och har en plats i sina respektive ämnen. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Den biträdande universitetslektorn ska medverka i utbildning på grund- och avancerad nivå. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.  

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom datavetenskapens didaktik. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska meriter som visar användning av forskningsresultat från datavetenskapens didaktik. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Daniels, tel. 0708-918262 e-post: mats.daniels@it.uu.se, eller Lina von Sydow, Tel: 018-471 2785, e-post: lina.von.sydow@it.uu.se.

För ytterligare information vänligen se Uppsala universitets anställningsordning och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och befordran.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2020 , UFV-PA 2020/1176.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1176
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-23
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb