Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Organisk fotoredoxkatalys är förmodligen det snabbast växande forskningsområdet inom organisk kemi, med hög relevans för både den akademiska och industriella sektorn. I allmänhet omfattar organisk fotoredoxkatalys den fotokemiska produktionen av oxidanter eller reduktionsmedel för att initiera och driva organiska redoxreaktioner genom ljusets verkan. För närvarande är de mest använda ljusabsorberarna, även kallade fotokatalysatorer, ganska traditionella övergångsmetallkomplex eller organiska pigment som har varit kända i många decennier. Vi hävdar att vissa tillvägagångssätt som skiljer sig väsentligt från dessa traditionella sätt att initiera de fotokemiska reaktionerna finns idag, vars utforskning har potential att öppna nya vägar inom området för organisk fotoredoxkatalys. Mer specifikt kommer vi att utforska användningen av plasmonics i syntetisk organisk kemi. De föreslagna fotosystemen är överlägsna de traditionella fotokatalysatorerna genom att de gör offringsmedel överflödiga, erbjuder förlängda livslängder för de fotoproducerade oxidanter / reduktanter, ger större drivkrafter för att främja termodynamiskt krävande reaktioner och kör med högre kvanteffektivitet. För att uppnå detta kommer nya guldplasmoniska nano-hybridarkitekturer baserade på det banbrytande arbetet som utförs i professor Jacinto Sá forskargrupp. Fotosystemets fotokatalytiska förmågor kommer att testas via ultrasnabba spektroskopiundersökningar som ger information om fotosystemets kapacitet för att konvertera ljus till laddningsbärare och deras dynamik. Projektets natur är mycket utforskande men potentiellt störande eftersom det kan erbjuda ett radikalt nytt sätt att producera viktiga organiska föreningar som vi litar på.

Den mottagande forskargruppen bedriver grundläggande studier av plasmoniska strukturer för solens applikationer, nämligen artificiell fotosyntes och solceller. Detta projekt kommer att fokusera på på utvecklingen av ny guldplasmonisk nano-hybridarkitektur som ljusabsorberare, inriktad på foto-redox organisk syntes. Projektet är centrerat på den grundläggande förståelsen av ljusabsorberande och laddningsbärande bildande på plasmoniska men det finns också några tillämpade aspekter på det, såsom beskrivs nedan. Projektet omfattar experimentellt arbete med ultrasnabb och synkrotronspektroskopi, materialsyntes och testning. För mer information kontakta gruppledaren Dr Jacinto Sá (jacinto.sa@kemi.uu.se).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden ska delta i alla de obligatoriska gruppaktiviteter (som exempel: laboratorierengöring, säkerhetsutbildning, instrumenteringsutbildning och gruppmöten) samt verksamhet i samband med Fysikalisk kemi programmet och Institutionen för kemi-Ångström (som exempel: deltagande i seminarier, gästföreläsningar och konsortiet för konstgjorda fotosyntesmöten, brandsäkerhet och andra obligatoriska säkerhetsutbildningar, journalklubb, årlig doktorkonferens, utforskning och vetenskapspopulationer som SciFest, icke-akademiska aktiviteter som studentrepresentation i avdelningsstyrelsen). Doktoranden måste också slutföra minst 40 högskolepoäng. 

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

 • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material men en stark komponent på fysisk kemi/kemisk fysik och material
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande:

 • Kunskap om hållbarhet och förnybar energi
 • Kunskap om syntes av metalliska nanopartiklar
 • Kunskap om foto- och / eller elektrokatalys
 • Kunskap om elektrokemi metoder
 • Grundkunskaper om om ultrasnabb och steady state spektroskopi (optisk och röntgen)

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Jacinto Sá (jacinto.sa@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2020, UFV-PA 2020/1066.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1066
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-22

Tillbaka till lediga jobb